Zelmer elektrinis mesmale

Mësos malûnëlis - tai ne viskas, o tik maðina, kuri naudojama trupinti ir naudoti neapdorotà, virtà arba suðaldytà mësà, kuri toliau apdorojama (deðrø gamyba. Kadangi prietaisas naudojamas vieðbuèiuose, restoranuose, prekybos centruose, vieðojo maitinimo ástaigose ir vieðojo maitinimo ástaigose, kur perdirbto kûno kiekis yra daug stipresnis nei namø lauke, matmenys (gerklës su maitinimo varþtais ir pjovimo rinkiniais - tinklai, trûkèiojantys peiliai, peiliai ir parametrai (efektyvumas , sieto skersmuo, sukimosi greitis, gerklës atidarymas, galia, galia mësos vilkas turi sumokëti perdirbëjo poreikius.

Platus vilkø pasirinkimas rinkoje pasirenkamas tinkamos priemonës pasirinkimui objekto reikmëms, dël kuriø sutrumpinamas patiekalø sezono pradþia (keleto kilogramø trupinimas tam tikrà laikà taip pat nereikalauja dideliø fiziniø pastangø iðlaidø. Vilkai turi paprastà formà, elementai gali bûti lengvai iðmontuojami, o tai labai palengvina tvarkymà, valymo procesà ir ðvarø darbà, gerina higienos sàlygas. Didelis maðinos galingumas lemia patiekalø, pagamintø ið nerûdijanèio plieno arba aliuminio lydiniø, paruoðimà. Kaip ir visi maisto sektoriaus árenginiai, vilkai turi atlikti CE darbuotojø sveikatos ir saugos sàlygas. Vilko veiksmai - mësos, kuri turi bûti nupjauta, iki gerklës, tada, paspaudus, pvz., Polipropileno stûmoklis priverþiamas á darbiná varþtà ir ið ten á pjovimo árenginá. Pjovimo agregatas priverèia kûnà á tinklelá, o po to supjaustyti ádëtais peiliais. Mësa po susmulkinimo skiriasi nuo ádaro, tada supakuota á apvalkalà arba vakuuminæ pakuotæ ir gaunama tolesniam perdirbimui, priklausomai nuo galutinio produkto tipo - ðaltos mësos arba vakuuminiu bûdu supakuotos mësos. Su mësos rûðimis gràþinami tinklai, turintys naujà akies skersmená ir peilius. Vilkai gali bûti aprûpinti naujais priedais, uþtikrinanèiais, pavyzdþiui, deðrø, darþoviø ir sûrio ádaru. Tai pigus prietaisas, pigus uþ prieinamà kainà, naudojamas maitinimo gamyklose, kur tokiø skirtumø nëra deðrø ar mësos patiekalø gamyboje, kaip ir konkreèiose perdirbimo ámonëse, tai yra sveikesniø produktø, kuriuose nëra konservantø ir ávairiø stiprikliø, garantas.