Wikipedia jutiklinis ekranas

„GASTRO POS“ - tai programa, skirta greitam ir intuityviam pardavimui, parengta keliais judesiais per jutikliná ekranà. Kaip ir gerai þinoma vieðojo maitinimo vietos sistema, ji vaidina didelæ svarbiausiø restoranø virëjø svarbà. Jo intuityvus aptarnavimas dalyvauja padavëjø vaidmenyje, taip pat ir tai, kuri palengvina naujø þmoniø mokymà.

Dël labai malonaus, intuityvaus veikimo, jam nereikia brangiø ir daug laiko reikalaujanèiø treniruoèiø ir labai primityvios jutiklinio ekrano panaudojimo formos, kartu su ávairiomis funkcijomis, ji veiks gerai trumpame, viename bute ir gastronominëje grandinëje.

Individualus funkcijø pasirinkimasDël daugybës funkcijø ir „GASTRO POS“ moduliø tai yra itin lanksti sistema, kurià ásigysime rinkoje. Kalbant apie patalpø profilá, yra baras, baras ir net restoranas, galite pritaikyti ir pritaikyti galimybes, kurios bus patogiausios jûsø poreikiams.

saugumasPrisijungimas prie mûsø darbuotojø á programà ávesdami unikalø kodà, pirðtø atspaudà ar naudojant magnetinæ kortelæ leidþia visiðkai stebëti savo laikà, kada ir kada gaunamas pelnas. Priklausomai nuo pozicijos, taip pat galite nustatyti parinkèiø vaizdà taip, kad jis bûtø pasirinktas vieneto autoritetui, pvz. „GASTRO POS“ leidþia sumaþinti namø nuostolius ir padidinti pelnà. Pos gastro programa palengvina ir tvarko gastronomijos sàskaitas.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano palaikymas su keliais paspaudimais;ekrano pritaikymas prie specialiø poreikiø;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo padalijimas á tam tikrà elementà;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;susitarimas su virtuve;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;susitarimas su vieðbuèio metodais ir specialiøjø uþduoèiø árankiais.