Vonios higienos reikalavimai

Jei bute yra sprogstamøjø medþiagø, pakankamai deguonies ar oksidatoriaus ir efektyvaus uþsidegimo, galite kalbëti apie galimà sprogimo pavojø.HRD sistema yra komanda, naudojama sprogimui slopinti.

Jo uþduotis yra uþregistruoti pradiná sprogimo etapà ir uþkirsti jam kelià. Paðalina nepageidaujamà slëgio padidëjimà saugomame árenginyje.Ði sistema uþtikrina saugumà ir paðalina þalà.Jai bûdinga iðbandyta ir efektyvi technologija, aukðtas patikimumas ir greita sistemos reakcija. Jo savybës egzistuoja ir tai, kad ji pripaþásta esanti ir iðorëje, yra vienoda tvarkant ir transportuojant, o sklandþiai ir galingai sugeba pakeisti komponentus po sistemos ájungimo. Prisitaikymas pritaikytas pagal kliento poreikius.Cilindras hrd yra cilindras su sprogimo slopinimu. Tada yra ypaè detalus ir daþnas sprogimui atspariø sistemø metodas.Balionas taip pat naudojamas daugiausia apsaugoti árenginius, cisternas, ortakius ir vamzdþius, kuriuose bet kurioje pramonëje yra dulkiø, hibridiniø miðiniø ir dujø.Taip pat yra gerø apsaugos nuo sprogimo átaisø, tokiø kaip silosai, filtrai, ciklonai, maiðytuvai, dþiovintuvai ir granuliatoriai, kuriuose sprogioje koncentracijoje yra degiø medþiagø.Ðio mënesio balionai hrd rezervuaras su gesinimo metodu uþdaromi saugos plokðte. Þemiau yra uþ pjovimo spiralës detonatorius. Jis árengiamas valdymo átaisu, o plokðtelë per trumpà laikà supjaustoma spirale.Jie yra pagaminti ið milteliø miðinio, kuris po purðkimo tam tikrai patalpai sumaþina sprogimo slëgá neutralizuodamas dulkëtà sprogià aplinkà.Sëkmingai farmacijos gamykloms ar maisto pramonei, kur keliami higienos reikalavimai, ádëti hrd balionai, naudojantys garus. Jie yra pagaminti ið vandens, kuris uþpildo virð virimo temperatûros. Kai voþtuvas ásijungia, atsiranda slëgio kritimas ir vanduo virinamas, o objektas ið karto laikomas garuose. Srovës balionai gaminami pagal ATEX informacijà.