Vienkartine suma 3 ir kasos aparatas

Kur ásigyti kasos? Pradþioje ypaè svarbus patarimas: Atminkite, kad ne visada pigiausias pasiûlymas, tai bus geriausias pasirinkimas!

Prieð pirkdami kasos aparatàRenkantis vietà, kurioje perkame fiskaliná árenginá, verta pasikonsultuoti su draugais, jei jie gali rekomenduoti árenginá ið jø naudojamø paslaugø, jie taip pat yra patenkinti. Jei mûsø draugai neturi kasos aparato, kitas þingsnis turëtø bûti nustatyti, ar bendrovë, kurios pasiûlymas buvo pasirinktas, nurodo kasos aparatø gamintojø, su kuriais jie bendradarbiauja, iðduotø nuosavybës teisiø savybes. Tai suteikia mums tà paèià paslaugø garantijà dideliu mastu, taip pat ir klientams, kurie naudojosi ðios institucijos pagalba. Taip pat patikrinkite, ar ámonë dirba bent du techninës prieþiûros specialistus, kurie turi teisæ aptarnauti norimà ásigyti prietaisà. Verta ieðkoti ágaliotø platintojø, kaip elzab kraków kasos aparatø.

Kà atkreipti dëmesáKad ketinate paleisti 24 valandas per parà ar daugiau siûlomø paslaugø, yra daug galimybiø pasirinkti asmená, kuris leidþia dirbti visà parà. Taigi, nurodydami, kad jûs turite susitarti telefonu, pavyzdþiui, savaitgaliais, individualiam aptarnavimo centrui.Atvirkðèiai, nesirinkite vieneto, kuriame yra tik mobilieji telefonai. Patikrinkite, ar interneto sienoje ar vizitinëje kortelëje yra daugiau fiksuotojo telefono.Kasos aparatas nëra puikus elektroninis árenginys, pvz., Televizorius ar kompiuteris - perkant grynuosius pinigus turite atlikti kelis kitus kriterijus. Visø pirma, teorija, kad ðiø prietaisø pardavëjas turëtø bûti ágaliotas pardavimo punktas, kaip elzab kraków kasos aparatas.

Kodël kasos aparatas nëra geras planasNegalima atsiduoti naudojamame kasoje! Pirkdami pinigus ið kitos rankos, neiðsaugosite ir permokësite. Ar ádomu, kada tada? Visø pirma, jûs prarasite teisæ á mokesèiø inspekcijos pagalbà, kuri paprastai siekia 700 zlotø.Antra, reikës pakeisti fiskaliná modulá, nes ðioje mamoje visada átraukiamas ankstesnio savininko NIP numeris. Tokiø pokyèiø kaina yra net keli ðimtai zlotø. Taigi jûs taip pat privalote pasinaudoti kasos kainu. Puiki kokybë, naujas kasos aparatas su elektronine èekio kopija, kurià jau gausite ið tûkstanèio PLN, galësite iðskaièiuoti mokestá - todël naujasis kasos aparatas yra pigesnis ir tikrai bus ilgesnis nei naudojamas.Ágaliotasis pardavëjas, nurodomas parduodant kasos aparatus, yra tiek ðiø árenginiø aptarnavimui. Taigi, prieð perkant fiskaliná kasà, paklauskite apie techninës prieþiûros specialisto prieinamumà, jei jis sugedo.