Torunes logistikos skyriaus darbuotojas

Be efektyvios logistikos skyriaus jokia didelë paslaugø ámonë negali pasiekti. Priklausomai nuo darbo rûðies ðio rato sandëliuose, jie sukurs skirtingas làsteles: prekiø sandëliavimà, transportavimà, planavimà ir pirkimà. Didelë informacija, siunèiama per ðá procesà, verèia jus naudoti IT sprendimus. Logistikoje naudojama IT infrastruktûra paprastai yra kompiuterinë áranga, kompiuteriø tinklai, GPS imtuvas ir specializuota programinë áranga, kuri þaidþia su visomis þiniomis.

Ðiuo metu ji vis maþiau naudojama su baltomis sàskaitomis ir paverèia jas internetu. Ðtai kodël svarbu naudoti internetà arba tik vidiná tinklà, kuris leidþia trumpam perduoti duomenis. Sëkmingai naudojamos logistikos programinës árangos pavyzdys yra „wms“ saugojimo sistema. Jo pozicija yra pritaikyti visus procesus, kurie vyksta valdant produktus sandëlyje. Ði sistema suteikia iðsamià informacijà apie sandëlio bûklæ ir papildomø árenginiø dëka galite patikrinti, kur yra prekiø organizavimas. Kitas „wms“ saugojimo sistemos privalumas yra tai, kaip darbuotojas parengia etiketæ, kuri bus pridëta prie konkretaus produkto. Ði etiketë tikriausiai turi daug papildomos informacijos, ir jos ágyvendinimas yra visiðkai automatizuotas dël jo parengimo, nereikia jokiø ekspertø þiniø. „WMS“ sistema leidþia atlikti papildomà kiekybinæ kontrolæ, kuri remiasi teiginiu, ar uþsakytas ir pristatytas asortimentas atitinka faktiná lygá. Taip pat galite planuoti prekiø siuntimà taip, kad jis bûtø kuo trumpesnis. Renkantis tinkamà WMS saugojimo sistemà, atkreipkite dëmesá, kad ji taptø pasiûlymu importuoti ir eksportuoti informacijà ið naujø sistemø, palaikanèiø ámonæ. Informacinës technologijos ðiuo metu atlieka svarbø vaidmená ámonës logistikoje. Ðie sprendimai puikiai tinka logistikos sandëliuose, kuriuose gaminiø judëjimas yra veiksmingas ir tuo paèiu metu atliekamas asortimento siuntimas ir paëmimas. Todël norint, kad visi procesai bûtø lengvai suderinami, o verta, verta naudoti „wms“ planà.