Thmogidkojo idteklio valdymo funkcijos

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad straipsnis bûtø tobulas. Jø tobulumas taip pat yra ilgas metø glaudus sutikimas su vyrais, kurie septynias dienas per savaitæ gali laukti 24 valandas. Kiekvienas klientas naudojamas atskirai. Gerai þinomas ir glaudus bendradarbiavimas leido plëtoti programinæ árangà taip, kad ji gintø laimingesnius ir dar praktiðkesnius, kad IT rinkoje nebûtø lygi.

„Enova Kadry tudzieý Pùace“ programa yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko þmogiðkøjø iðtekliø valdymà kiekvienoje ámonëje. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli, net keli tûkstanèiai darbuotojø. Ðioje programoje apraðoma sudëtinga organizacijos organizacinë struktûra, turinti didelá potencialà ir efektyvumà. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Tiek kalbant apie personalo duomenø áraðus, socialinio draudimo ámokø, mokesèiø, darbo uþmokesèio ir ligos iðmokø apskaièiavimà. Programinë áranga yra apibrëþta daugeliui gavëjø. Tai gali apimti, be kita ko, valdybos, apskaitos biurø, ámoniø, teikianèiø paslaugas darbo skaièiavimo srityje, darbuotojus arba personalo áraðus, taip pat personalo ir darbo uþmokesèio skyriaus darbuotojus.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite efektyvesnæ „Enova HR“ ir „Payroll“ programinæ árangà, kad padidintumëte efektyvesná jûsø vardo valdymà. Programa suteikia pranaðumà tobulinant þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos veikimà, sumaþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø ávedimà á visus darbuotojø duomenis. Programinë áranga taupo laikà þmogiðkøjø iðtekliø skyriuje ir dirba nuolatinio darbo prakaitoje. Programa garantuoja visapusiðkà bendradarbiavimà su visomis sutartimis ir ástatyminëmis sàlygomis, taikomomis visame pasaulyje.

Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“ ir suþinokite, kad IT darbuotojai yra nedviprasmiðki - tai dvideðimt keturios valandos septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës kompiuterinæ sistemà skaitymui su programine áranga.