Themo pitrono psichoterapija

Ðiuolaikiniame straipsnyje bandysime atsakyti á klausimà: kas yra psichoterapija?

Þinoma, mes visi þinome, kad psichoterapija yra veiksmo rûðis, kurios prioritetas yra padëti psichikos ar fizinëms kanèioms. Psichoterapija taip pat yra sudëtingas procesas, ið kurio vienas yra paciento màstymo pokyèiø taikymas ir vis dar svarbus pacientui svarbus elgesys. Psichologas turi reikiamø þiniø, kurios 100% leis jam pastebëti problemà, su kuria susiduria pacientas, ir, supratæs pacientà, galës naudoti tinkamà gydymo metodà.

Psichoterapija yra labai sudëtingas procesas. Kad pacientas susidorotø su paprasta problema, jis turi ne tik stebëti save realiai, bet ir pastebëti savo silpnybes, pyktá, baimes ar nemëgimà atskiriems þmonëms. Psichoterapija yra ne tik pokalbis su gydytoju, kuris pataiko pacientà ant nugaros, ir sako, kad visa bus formos. Psichoterapija yra nuostabus santykis, kuriame psichoterapeutas geriau supranta mûsø dalykus ir jø kanèiø ðaltinius.

Daþnai ið kitø þmoniø girdime, kad psichoterapija jiems kelia baimæ. Toká màstymo procesà lemia tai, kad ðiandienos darbuotojai vis dar maþai galvoja apie psichoterapijà. Ðtai kodël yra þinoma, kad, kadangi mes nieko neþinome, tai sukelia mums tokià paèià baimæ.

Kiek psichoterapija? Psichoterapijoje nëra grieþtai nustatytø procedûrø, kurios nuspræstø, kiek psichoterapijos turëtø bûti. Kiekvienas pacientas, praneðæs gydytojui, turi kitokià problemà ir kà reikia kreiptis kitaip. Ir netgi psichoterapeutas per svarbø susitikimà yra labai sunku nustatyti, kiek gydymo gali bûti, taèiau jà galima apytikriai patvirtinti problemø, su kuriomis pacientas atsiduria psichoterapeutui, skaièiumi.Be to, galima teigti, kad psichoterapija yra apie asmens, priklausanèio gydymui, màstymo stiliaus keitimà, taip pat apie jos pagalbos psichologinæ egzistavimà teikimà.