Technologijo pletra lenkijoje

Geriausio þmogaus buto taðkø gërimas dabar yra momentas ir jo likimo galimybë taip pat veiksmingai, kaip galime. Taigi, tai ne tik socialiniame gyvenime, bet ir mûsø darbe, kuris mus maþai laisvas. Pavyzdþiui, sugràþindami savo verslà stengiamës uþtikrinti, kad visas joje dirbantis darbas bûtø sukurtas ryþtingai ir kiek ámanoma maþiau laiko. Tokiomis akimirkomis verta pamàstyti apie techninæ plëtrà ir puikius sprendimus, kurie mus veda kità dienà.

Efektyvus laiko valdymas yra restoranas, kuris yra dvigubai didesnis nei daugelyje laukø. Restoranas veikia savo kokybe ir iðvaizda, palaikydamas ryðá su þmogumi, taip pat kaip toli patrauklià paslaugà, kuri tarnauja skaniu patiekalu. Maisto skonis prarandamas vietoje, kai turime já per ilgai atrodyti. Verta investuoti á gerà programinæ árangà, kuri supaprastina visà mûsø virtuvës logistikà. Todël reikëtø apsvarstyti tokias sistemas kaip gastro pozityvioji programa. Tai ir mobilioji programa, ir visa virtuali fonas, leidþiantis valdyti mûsø parduotuvæ su tinkama kontrole. Jo savybes galima matyti jau uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo ásikiðimo. Priklausomai nuo to, kaip nustatëte ðá restorano valdymo áranká, mûsø uþsakymo straipsniai gali bûti iðorëje. Kurjeris, pristatantis maistà telefonu, þinos apie kità kursà, kol jis gauna remontà ir priims uþsakymà. Taupymas scenoje yra pagrindinë prieþastis, kodël turëtumëte iðmokti ðiek tiek naujoviø paprastame dideliame asmenyje, kuriame veikia maþa gastronomija.

Leiskite klientams jaustis, kad jie yra pagrindiniai jûsø parduotuvës herojai. Parodykite jiems, kad jie rûpinasi savo klimatu ir suteikia jiems kiekvienà maistà lengvai, nei ásivaizduoja. Jûs galësite stebëti visà uþduoèiø vykdymo procesà ið bet kurios vietos, net ir bloke. Bus galima analizuoti kiekvienà elementà - uþsakymus, ágyvendinimà, finansus, patiekalus ir papildomas nuomones. Verslo kontrolë tampa maþiausia problema. Ne tik klientai bus naudingi. Tobulindami restoranà darbuotojai bus ypaè patenkinti. Atlikimo veikla taps brangesnë nei bet kada. Investuodami á technologijas, apeinsite savo konkurentus.