Sprogimo pavojaus klase anglies dulkes

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminis raðtas, kuris susilygina su prietaisais ir valdymo sistemomis. Aptariami prietaisai yra labai svarbûs, kad juos bûtø galima sujungti su metano ar akmens dulkiø sprogimo pavojais. Dabartinë informacija yra Europos Parlamente ir Naradoje 1994 m. Kovo 23 d.

Taèiau vietinë teisinë sistema buvo pristatyta ant Ûkio ministro 22.12.2005r reglamentà. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis direktyvos tikslas yra suderinti dauguma bet kurios ið valstybiø nariø taikomo prietaisø ir metodø duomenø apsaugos, skirtos naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, aplink tik metano arba anglies dulkiø vien ástatymus. Taèiau direktyva vis tiek taikoma prietaisams, taip pat apsaugos sistemoms, kurios pradedamos naudoti esant sprogstamiems nuotoliams. Tuo paèiu metu reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad ði rekomendacija taikoma saugos, kontrolës ir reguliavimo prietaisams. Ðie prietaisai yra suteikiama naudoti lauke sritys aptarti ir, kad padaryti vaikðèioti saugus árangos ir apsaugos stiliø duomenis á þemæ potencialiai sprogioje aplinkoje.Yra atleidimas nuo ATEX direktyvos. Aptariama direktyva nëra susijusi, inter alia, su medicinos prietaisais, kurie naudojami medicinos aplinkoje. Jis nepradeda naudoti buitinei árangai, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams, transporto árangai.Ðiame Europos Sàjungos teisës akte yra konkretûs reikalavimai, kurie gràþinami pagal vienà ið standartø. Be to, sfera priskiriama potencialiai sprogiose atmosferose, kad pasirinkti I priede pasëliø 1999-1992 / EB ATEX137 data 16.12.1999 "ant maþø reikalavimø padidinti saugos ir sveikatos apsaugos darbuotojø gali bûti veikiami, kai skaitoma vietovëse, kuriose yra sprogi".Árankiai ir apsaugos sistemos gali bûti kitokios iðvaizdos kitø direktyvø medþiaga, kurios taip pat numato CE þenklo pritvirtinimà. Ðis þenklas turi bûti akivaizdus, paprastas ir patvarus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja informacija ATEX 2014/34 / EU. Bûdamas paskutinæ 2016 m. Balandþio 20 d. Dienà.