Sosnowiec kriokliai 4

Reikalavimai, taikomi aplinkos apsaugos ir darbo saugos priemoniø gamintojams bei naudotojø naudotojams, siekiant uþtikrinti maksimalø árangos ir slëgio árenginiø izoliavimà ir apsaugoti juos nuo staigiø slëgio pakilimø. Todël saugos plokðteliø naudojimas prietaisuose vis dar gerai þinomas.

Apsauginës plokðtës (arba vadinamieji plyðimo diskai apsaugo aparatà ir prietaisus nuo per didelio slëgio padidëjimo ar kritimo.Gamintojas, pasirinkæs plyteliø konstrukcijos gaminá, turi omenyje ðiuos elementus:- jø cheminë galia - bûdingiausias gaminys, ið kurio gaminamos plytelës, yra nerûdijantis plienas,- jø temperatûros forma,- ir plokðtës ilgaamþiðkumas - èia naudojamas plokðtelës stipris slëgiui proceso metu, taip pat jo pakitimai, temperatûra ir cheminiai elementai.Ðie duomenys suteikia naudotojo orientacijà á serijos saugos plokðteles, atsiþvelgiant á plyteliø skoná, kurá galima naudoti, ir laikà, kada jie naudojami. Tai labai sunku, nes ankstyvas plokðèiø pakeitimas gali sutrikdyti meno procesà ir sukelti nereikalingus nuostolius.Taip pat sukurta ir kitokio tipo plytelës dviejø krypèiø saugos plokðtës. Esamos plokðtës yra skirtos apsaugoti bakà nuo vakuumo ir per didelio slëgio. Dël savo sudëtingos konstrukcijos plytelës uþtikrina árankio stabilumà ir uþtikrina saugumà, nes ámontuotas jutiklis, nuolat stebintis apsauginës plokðtës darbà abiem kryptimis.Gamintojai pateikia ðá deriná, remdamiesi paskutiniu, kad saugos plokðtë yra pastatyta prieð apsauginá voþtuvà. Toks sprendimas turi dideliø privalumø, nes:- uþtikrina visiðkà sandarumà,- apsaugo voþtuvà nuo korozijos ir kitø cheminiø medþiagø,- suteikia galimybæ padaryti apsauginá voþtuvà ið pigesniø medþiagø.- nereikia nedelsiant sustabdyti prietaiso, kai saugos diskas buvo ájungtas,- prireikus galima reguliuoti apsauginio voþtuvo slëgá neiðardant.Be to, saugos plokðtës gali bûti nukreiptos ten, kur nurodomos sterilios prietaiso eksploatavimo sàlygos, nes jos atitinka visas saugos taisykles.