Saskaito fakturo idradymo programa be kaudo

Sàskaitø iðraðymo programa leidþia greitai, ramiai ir tvarkingai rodyti ávairias atsiskaitymo medþiagas. Komarijos ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra labai ekonomiðkas naudoti. Dël to svarbu rodyti tekstus bet kuria valiuta.

Ði programa yra sinchronizuota su antrais „Comarch“ sistemos elementais. Informacija atnaujinama visame rajone, kuris yra paprasta apskaitos paslauga. Nuo turo iki funkcionalumo (pardavimo ir pirkimo galimybës, þiniatinklio dokumentø mainai ðis modulis yra ádomiausias atvejis rinkoje tarp ðio þanro medþiagø.Papildoma priemonë, pvz., Specialus pardavimø langas, leidþia pateikti visà reklamà ir medþiagà, susijusià su konkreèiu rangovu. Tai yra neátikëtinai patogus sprendimas buhalteriams. Be to, ðiame plane yra spausdinimo funkcija. Visa tai daro, kad tam tikro laipsnio tvarka palengvina ámonës ar ámonës veiklà ir daro darbà malonesná.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa puikiai tinka lengvoms ir vidutinëms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra svarbus ir darbuotojams padeda malonë ir parama. Sàskaitos faktûros modulis ðiuo metu naudojamas kaip sandëliavimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo sandëlis, jis palengvina þmoniø darbà ir sumaþina klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant iðtaisyti spausdinimo galimybæ.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leidþia: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, apmokestinti asmenis, tvarkyti visus sandorius PLN ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas su áprastomis mokëjimo formomis (perleidimu, kompensavimu, grynaisiais pinigais kaip retai ir su naudotojo paskirta programine áranga ir pagalbos bei rangovø registro tvarkymu.