Sabatono 401 vertimas

Hallu MotionHallu Motion. Korekciniai prietaisai, skirti reguliuoti didelį pirštą

Farmacijos vertëjas yra labai sunkus darbas, kuriam reikalingas tinkamas poþiûris á mûsø profesijà, didelis kruopðtumas ir profesinis þodyno tobulinimas. Jei tada mes esame farmacijos ámonë, todël, be abejo, farmacijos vertëjas mums naudingas, netgi paaiðkindamas narkotikø paaiðkinimus ið uþsienio arba paaiðkindami naujø tyrimø rezultatus.

Þaidimas yra, þinoma, jei planuojame visà farmacijos koncertà, esame skirtingø tautybiø darbuotojai, o ne visi atranda tà paèià kalbà, o kas viduje, jø tyrimø rezultatai ir darbo rezultatai pateikiami kalba, kuria jie atsako. Ir èia ateina farmacijos vertëjas! Atitinkamai, jis turëtø bûti kompetentingas asmuo, raðydamas ðià profesijà, bet ne kaip pradedantysis studentas, iðkart po baigimo, be jokios profesinës patirties. Oi, ne! Farmacijos vertëjas ið tikrøjø yra atsakingas darbas (jei jis verèia, pavyzdþiui, naujo vaisto medþiagos tyrimà, jis gali norëti bûti pristatytas, ir jis nori, kad jis bûtø teisingas ir, svarbiausia, atsakingas asmuo, kuris galëtø atlikti darbà kas raukðlës. Be pernelyg didelio pasakyti galima teigti, kad asmuo, kuris yra farmacijos vertëjas, priklauso nuo ámonës iðlikimo, nes, kadangi ten yra uþsienieèiø, komunikacijos kursas turi bûti þmogus ir nuolat atnaujinamas. Bet koks vëlavimas yra nepageidaujamas, nes tai tikriausiai sumaþina potencialø pelnà!Ðtai kodël, jei mes samdome þmogø, kuris dirbs mums kaip farmacijos vertëjas, tuomet dirbkime su savo galva, neuþdirbkime pinigø ádarbinimui ir netrukus tai bus patenkintas. Privalome pripaþinti, kad farmacijos vertëjas yra plataus masto vienetas ir gali reikalauti dideliø verèiø. Tai dabar priimsime, sutiksime su dabartiniu ir mes suteiksime pakankamai finansiniø iðtekliø, todël tikriausiai bus atrasti tinkamà asmená, atliekantá „farmacijos vertëjo“ profesijà, o mes bûsime patenkinti dabartiniu bendradarbiavimu.