Rizikos valdymo koncepcija

Costomer Relationship Management anglø programinë áranga turi vienà valdymo koncepcijà. Tai procedûrø rinkinys, taip pat bûtinos priemonës, kurios padeda tinkamai valdyti kontaktus su þmogumi. Jo tikslas pirmiausia yra automatizuoti ir palaikyti procesà kliento ir organizacijos keliuose.

Ði sistema naudojama geleþinkeliams padëti tokiose srityse kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Sprendimas yra pirmiausia susijæs su informacijos tvarkymu su klientu. Ði koncepcija turëtø remti kiekvienà kliento susisiekimo su geleþinkeliu etapà, ty atpaþinti kliento poreikius, identifikuoti klientà, sudaryti konkretø sandorá ir aptarnavimà po pardavimo. Kalbant apie Costomer Relationship Management, galite suþinoti apie tris ðios sistemos tipus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema yra pasirinkta kaip kontaktø centras, arba komunikacijos crm. Jis naudoja visus galimus klientø kontaktinius kanalus su tam tikra organizacija. Ðis metodas buvo pagrástas skambuèiø centru.Veikianti CRM sistema leidþia rinkti ir perduoti þinias apie klientà. Tokia informacija visø pirma suteikia galimybæ potencialiems pirkëjams. Ði sistema vadinama „front office“ sistema. Tai yra trys funkcionalumo grupës, pvz., Rinkodara, pardavimas ir techninë pagalba. Visa operacinë cm yra kliento ásigijimas, pardavimø uþbaigimas ir vyro iðlaikymas.Analitinë CRM sistema siekia analizuoti klientø informacijà. Tai visø pirma apima klientø segmentavimà, jø kainos analizæ, lojalumà ir krepðelio analizæ.CRM programinë áranga pagrásta piltuvo platforma, vadinama piltuvu.Ágyvendinimas aikðtëje arba daugelá metø. Ir kai kurià dienà jos taikymas dar labiau pagerëja. Be abejo, tai vyksta, þinoma, dël didesnës ir tylesnës prieigos prie duomenø integracijos ir modernesniø metodø.Apibendrinant, „CRM“ programinë áranga konkreèiai leidþia lengviau suprasti vertes, kuriomis klientas remiasi.