Raiffeisen banko valdyba

„Crm“ - tai idëja, kuria siekiama sukurti ilgalaikius santykius su klientais. Pagrindinës ámonës veiklos sritys, kurias ðis metodas leidþia, yra pardavimo skyrius, rinkodara ir klientø aptarnavimas. Ðios komandos tikslas - átikinti naujus klientus ir, svarbiausia, iðlaikyti juos naujausius ir pasiûlyti jiems kaip unikalius pasiûlymus. Ryðio su klientu kûrimas yra daug laiko reikalaujantis ir varginantis procesas. Ðtai kodël verta paminëti atskirus IT sprendimus, kurie palengvins.

Dël naujoviðko metodo sukûrimo ðá procesà galima automatizuoti naudojant specialià programinæ árangà. „Crm“ programa palaiko informacijos valdymà su vyrais. Tai leidþia jums saugoti duomenis apie klientus, pardavëjus, platintojus ir visus tuos, kurie yra laisvi ryðiai su biuru. Ðio sprendimo dëka, be kita ko, ámonës darbuotojas gali atsistoti patikrinkite kliento istorijà, susiraðinëjimà, paruoðite pasiûlymà ir iðsiøskite já. Daugybë „crm“ programø pranoksta viena kità ir siûlo patogiausias funkcijas. Jie siûlo, pavyzdþiui, adresø importavimà ið paðto dëþuèiø, narðydami duomenis savarankiðki kriterijai, gebëjimas eksportuoti informacijà á skaièiuoklës failà, pasirinktø duomenø pateikimas kalendoriaus ar diagramos esme, taigi tik keletas funkcijø, kurias siûlo beveik visa ðio tipo programa. Visiðkai naudotis CRM programine áranga nebûtø ámanoma be tinkamai apmokytø darbuotojø. Priklausomai nuo to, kokio tipo operacijos jums reikës, verta naudoti specializuotà mokymà. Verslo savininkai þino, kad netinkamas metodo naudojimas nebus perkamas uþ glaudþià reakcijà á kliento poreikius, todël jie daþniau yra kvalifikuoti investuoti á darbuotojø mokymà. Taip pat verta paminëti, kad yra daug nemokamø idëjø. Taèiau dauguma jø neturi papildomø funkcijø, kurias gali pasiûlyti mokamos programos. „Crm“ yra optimali priemonë, veikianti bet kurioje paslaugø ámonëje, nepriklausomai nuo jos stiprumo. Tai suteiks tikresná klientø supratimà, ir tada jis su jais parengs daugiau teisingø praneðimø.