Pusryeiai kaip karaliaus vakariene

Pusryèiai yra svarbiausias valgio dienos procesas. Jis plaèiai kalba apie tinkamà auginimo bûdà ir atkreipia dëmesá á reguliaraus maisto svarbà dienos ritmui. Taèiau pusryèiai ryte yra svarbus energijos tiekëjas. Vienas ið daþniausiai valdomø ir valgomø pusryèiø produktø yra ádomi duona. Tada duonos pjaustytuvas buvo daþnas virtuvës prietaisas.

Dabar galite lengvai gauti duonà, supjaustytà kepyklø dalyse. Taèiau kai kurie nori pirkti visà duonos kepalà, taip pat supjaustyti prieð pusryèius. Matyt, duona ilgiau iðlaiko ðvieþumà. Nors namø pjaustytuvas daþniausiai nëra matomas blokais, já vis dar daugiausia naudoja lenkø protëviai. Kepyklose jos svarba visuomet yra didelë, nes kiekvienà dienà, be dideliø pinigø sumø, gaminama ið jos.

Pjaustyklë yra bûtina priemonë mësai ir sûriui pjauti maisto versle. Daþnai, pavyzdþiui, paimant iðgydytà mësà, pardavëjas klausia, ar já pateikti segmente ar grieþinëliais. Vyrai turi skirtingus pageidavimus, taèiau daugelis moterø mëgsta pirkti jau supjaustytus produktus, nes grieþinëliai visada yra aukðti ir puikiai tinka sumuðtiniams. Jie negali visko supjaustyti taip plonai, kai yra pjaustytuvas.

Net duonos gabaliukai, plonomis grieþinëliais supjaustyta mësa ir sûris yra maistingi pusryèiai, kuriuos reikia valgyti kasdien. Sumuðtiná pagardinti ir kûno vitaminams suteikti sumuðtiniai turëtø bûti supjaustyti á ðvieþià darþovæ, kaip pomidorø, agurkø ar paprikos árodymà. Darþoviø nereikia supjaustyti á pjaustyklæ. Pjauti juos peiliu nëra problema. Darþovës nebûtinai turi bûti smulkiai supjaustytos. Jie yra vertingø vitaminø ðaltinis.

Laikai, kada pjaustyklë daþnai buvo naudojama pastatuose, jau praëjo, taèiau jos ágyvendinimas paprastai þinomas kepyklose ir maisto parduotuvëse.