Puslapio vertimas neveikia

Teksto vertimas yra gana sudëtingas savaime. Jei planuojate iðversti tekstà, mes privalome ne tik atsiþvelgti á "iðmoktus" þodþius ir susirinkimus, bet ir bûti susipaþinusi su daugybe idiomø, kurie yra tokie specifiniai kiekvienai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo angliðko stiliaus tekstà, nekelia jo vien tik "akademiniu" bûdu, bet naudoja savo individualius lygmenis ir prideda idiomas.

http://lt.healthymode.eu/catch-me-patch-me-efektyviausias-budas-numesti-svorio/Catch Me, Patch Me! . Efektyviausias būdas numesti svorio

Dabartiniame judëjime, kad pasaulinio interneto tinklo vaidmuo vis dar yra didesnis, daþnai atsiranda svetainiø vertimo poreikis. Pavyzdþiui, sukûræ svetainæ, su kuria ketiname atvykti á didesnæ gavëjø grupæ, turime jà pateikti keliomis kalbomis. Vertindami svetainës turiná, pvz., Anglø kalba ir mûsø stiliø, turite turëti ne tik galimybæ vertimà, bet ir ðià energijà, kad nustatytumëte savo kredencialus ir apraðymus, kuriø originalas yra neperduodamas. Taigi, kaip jis laukia praktikoje? Iðverkime bet kokios anglø kalbos svetainës turiná, naudodami "Google" vertëjà. Nors bus iðsaugota straipsnio bendroji iðvaizda (mes galime atspëti, kokia konkreti svetainë yra, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankama. Tai yra papildoma, nes "Google" vertëjas verèia pasirinktà straipsná pagal þodá. Taigi, ágyvendinant, mes neturime kà kurti remiantis ðiuo profesionalios, daugiakalbës svetainës supratimu. Kadangi internetinio vertëjo darbas sparèiausiai ateityje & nbsp; þmogus nepakeis maðinos. Net tinkamiausia programinë áranga neturi abstrakèios màstymo jëgø. Vienintelis dalykas, kurá jis gali padaryti, yra átakoti þmogaus logikà, perkeltà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios teksto vertimo programos yra gerokai atsilikusios nuo profesionaliø interneto vertëjø ir greièiausiai visada bus ten. Jei kada nors pasirodys paþangus árankis, dekoruotas logiðkos ir abstrakèios "màstymo" galimybëmis, tai bus mûsø civilizacijos nugara. Apibendrinant gerø vertëjø mokymo planà turëtø bûti parengtos tinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokytø vertimus þodþiu þodþiu, bet ir padëtø mokyklos abstrakèiai suprasti konkreèià kalbà.& Nbsp;