Prekybos bendroves programa

„Enova“ programa buvo parengta specialiai ámonëms, kurios kalba apie bet kokià komercinæ, aptarnavimo ir gamybos veiklà. Sistema, kurià jie teikia, tarnavo labai gerai, todël ðis programø standartas labai naudingas.

Gemoderm

Kliento sukurti sàraðai gali bûti papildyti unikaliais apraðymais. Labai svarbi metodo nauda yra galimybë redaguoti standartinius sàraðus, kurie bus ásigyti, kad bûtø galima paðalinti nereikalingus stulpelius tam tikru momentu arba pridëti konkreèius kintamuosius. Duomenys gali bûti papildomai greitai filtruojami ir atrenkami, o tai suteikia grupæ pagal bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijos, o visas áraðø skaièius gali bûti be jokiø apribojimø apribotas tik tiems, kurie turi norimà iðraiðkà. Naudojant „enova“ programos funkcijas nereikia ádiegti pilnos „MS Office“ versijos, o planas yra labai integruotas su esama programine áranga, todël galima eksportuoti informacijà á modelá á MS Excel skaièiuoklæ. Vartotojas, redagavæs pasirinktus duomenis „Office“ pakete, greièiausiai kainuos importuoti á „enova“ prekybos programà. Labai ilgas ðio paproèio privalumas yra bendradarbiavimo bûdas ir „Open Office“ paketai. „Enova“ programinë áranga yra duomenys visose srityse dirbantiems verslininkams, taèiau neámanoma patenkinti kiekvieno ið jø poreikiø turimose ataskaitose ir praktikoje. Laimei, reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Kitø programos atnaujinimø metu ataskaitos ir ataskaitos nekelia grësmës. „Enova“ prekybos programoje yra dvi grupës: geros ir platinos, kurios yra labai minkðtos ir leidþia lengviau raðyti ir iðvesti failus energijos formatuose. Ðis metodas greièiausiai bus pritaikytas ir laisvai modifikuojamas, kad atitiktø naudotojo poreikius. Programa numato ryðius tarp dokumentø, leidþianèiø juos paversti be poreikio perraðyti duomenis. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus arba kopijuoti visas grupes (pavyzdþiui, gali bûti kopijuojamos sàskaitos ið senø mënesiø be poreikio iðsaugoti partnerio duomenis ir statybà. Dokumentai gali bûti apibrëþti standartiniu bûdu, lengvai ir stilingai ar specialiai, gerai, atsiþvelgiant á konkreèios ámonës savybes. Dël ðiø prietaisø „enova“ programa idealiai tinka ámonës dokumentø srauto sistemai.