Pjaustytuvo bandymas

https://fit-ray.eu/lt/

Elektrinis darþoviø pjaustytuvas yra labai svarbi áranga maitinimo ástaigose. Kasdieninis ávairiø kilogramø skirtingø darþoviø kiekiø pjovimas rankiniu bûdu þymiai padidina prekës kainà ir pratæsia atsarginiø kopijø paruoðimo laikà prieð atidarant restoranà ar laikas paruoðti valgá kolektyvinëse maitinimo ástaigose, pavyzdþiui, mokyklose, seneliø namuose ar ligoninëse.

Akivaizdus pasirinkimas yra pirkti darþoviø pjaustytuvà, kuris taip pat bus vaisiø smulkintuvas.Nepriklausomai nuo maitinimo ástaigos pobûdþio, verta nuspræsti ásigyti pjaustymo maðinas profesionaliam naudojimui. Jis pasiþymi labai dideliu efektyvumu (iki 300 kg / val. Ir ilgaamþiðkumu, turi visus reikiamus patvirtinimus ir darbus, yra pastatytas ið graþios gaminiø formos, suteikiamos santykiams su maistu. Grupiø atveju prietaisas yra pagamintas ið nerûdijanèio plieno ir yra magnetinë saugos sistema ir variklis, uþtikrinantis saugø naudotojø darbà. Galime pasirinkti ið daugiau nei 230V maitinimo ðaltinio. galia arba 400 V, atsiþvelgiant á jûsø elektros instaliacijà.Elektrinis darþoviø pjaustytuvas turi daug kitø lengvai keièiamø diskø, kurie leidþia darþovëms ir produktams uþimti lustø, skilteliø ar kubeliø formà, taip pat specialø starterá prancûziðkoms bulvëms gaminti. Atskira pusmënulio partija naudojama kopûstams, salierams ir kitai iðilginei partijai pjauti, skirta ilgoms darþovëms. Tam tikru momentu galime pasirinkti ir kitus priedus.Árenginys neturëtø bûti naudojamas naudoti, kai jis nëra skirtas, pavyzdþiui, sûrio pjaustymui.Perkant darþoviø pjaustytuvà, turëtumëte turëti didþiausià matmenø indà, taèiau jis paprastai sveria apie 30 kilogramø. Lauke rasite didþiulá nuomoniø ir dizaino pasirinkimà, todël tinkamos árangos pasirinkimas nesukels daug problemø.