Pilka zona padare pigias cigaretes

Pilkos erdvës dydis Lenkijoje yra didelë problema. Mûsø ðalis kovoja su juo amþinai, su antrais rezultatais. Vis dëlto, palyginti su kitomis buvusios Rytø bloko ðalimis, mes ið tikrøjø gana gerai iðsiskiriame, o visa Europa labai daug.

Manau, kad ðeðëlinë ekonomika nepanaikins represiniø priemoniø, tokiø kaip nuobaudos uþ postneto revo nebuvimà. Tai gera idëja ðviesti visuomenæ, todël juos supaþindinti su tuo, kad kuriame bendruomenëje ir kad tai, kas mums yra naudinga, taip pat duoda naudos grupei. Kà jums reikia, kad atgautumëte þmoniø pasitikëjimà valstybe - daug kas kartojasi, ypaè maiðtingoje aplinkoje, kurià valstybë nugali. Verslininkai, skaitantys ðá disertacijà, nemato dideliø investicijø á infrastruktûrà, dël kuriø anekdotai apie Lenkijos kelius visiðkai iðnaudojami jø galiai. Panaðiai ir toká sprendimà pristatantys politikai. Atsakingas populistiniø ðûkiø skelbimas neatitinka didþiulio atsako, ypaè jaunø þmoniø, kurie dþiaugiasi savo þaidimu, nesupranta, kas ið tikrøjø yra á juos átraukta.Praktika moko, kad nesàþiningi verslininkai visuomet ras paskutiná bûdà apeiti sistemà. Be to, mes palaikome didelæ mûsø naudotojø dozæ, kuri, nepaisant to, kad socialinës kampanijos baigësi renkant pajamas, vis dar naudoja tokius mokesèius kaip banditø duoklë, o vienas kvitas - nereikalingas ðiukðles. Taigi, kà daryti, jei vyriausybë nurodo didelës nuobaudos uþ fiskalinio kasos neturëjimà, nes ðiø pasekmiø reikalavimas bus beveik veiksmingas?Nepaisant to, kokybë nëra tokia bloga, kai jà galima vertinti remiantis pirmiau pateiktomis pastabomis. Didëja lenkø pasitikëjimas santuoka ir viena kitai - ðis procesas yra ilgas ir nereguliarus, taèiau atsiþvelgiant á dvideðimt ðeðerius metus ði tendencija akivaizdi. Manau, kad dël ðalies finansinio ir psichinio augimo maþiau ir maþiau tipø valdys trumpalaikis pelnas, taèiau vis dar geras - pagal paprastà sàþiningumà. Net jei yra avarijø, kaip ir paskutinis galios pasikeitimas, tai nekeièia fakto, kad mes turime iðmintingà, nors ir sunkiai patyrusià tautà, nesunaikinsime to, kà sukûrëme po 1989 metø. Ir kad Lenkija vis dar bus beveik Europa nei Rusija.