Pastokite tris menesius po imperatoriaus

Daugelis moterø stebisi, kokio amþiaus turi pastoti. Ji atëjo moterims, norinèioms kreiptis dël vaiko iki 18 metø, galbût net anksèiau. Taèiau dauguma pirmiausia nori sutelkti dëmesá á finansinio stabilumo naudojimà, tinkamà partnerá, patogø gyvenimà, þodá, materialias priemones, kurios leidþia realiai ir maloniai auginti vaikà. Þinoma, tai, þinoma, yra gera nuomonë, taèiau ji turi trûkumø. Bûtent amþius. Tik mes galime jausti psichiðkai nepasiruoðusius maitinti vaikà, taip sunku turëti savo kûnà gerai þino, kada ðis amþius yra, ir ðiuo poþiûriu tai dar blogiau.

Biologiniu poþiûriu tinkamiausias vaiko gimimo sezonas yra 18–25 metø laikotarpis. Anksèiau moters kûnas neegzistuoja pakankamai gerai, kuris gali sukelti persileidimà ir mirusio vaiko gimimà. Taèiau vëliau, po 35 metø amþiaus, padidëjo ligø, susijusiø su genetinio kodo sutrikimu, tikimybë, pavyzdþiui, Dauno sindromas.

Jei ji ieðko tinkamo amþiaus pastoti, tai biologijai. Taèiau praktiðkai tai daro taip, kad dvideðimtmetës mergaitës baigtø studijas (arba yra jø dalis, tik pradeda dirbti, jie vis dar negali turëti konkretaus partnerio, ir jei prisimena já, jie nëra tikri, ar nori likti visà gyvenimà su juo. Be to, jie nenori apriboti savo gerø, pirmøjø metø per visà ásipareigojimà bûti vaiku. Negalima kaltinti maþø þmoniø uþ já ir paimti jø motinø instinktus. Todël jos yra tiesioginës reakcijos, kurias sukelia pokyèiai aplink mus. Todël, nepaisant to, kad biologinio laiko stebëjimas yra labai sëkmingas, nereikia pamirðti, kad tai nëra lemiamas veiksnys, ar mes nusprendþiame pastoti, ar ne. Visø pirma, abu bûsimi tëvai turëtø turëti tà patá norà turëti palikuoná. Reikia bent jau pagrindinio medþiagø stabilumo ir supratimo, kad neprarandame nëðtumo sëkmës. Taip pat moteriai neámanoma nuspræsti sustiprinti santykius su savo partneriu. Toks gydymas tik pablogins moters ir vyro padëtá.

Gerbiamasis pone, taisyklë yra ta, kad mûsø susitarimas mums suteikia ribotà laikà pastoti. Tiesa yra tai, kad að pasirinksiu gerà amþiø atvykti, tuo greièiau, teoriðkai, tuo geriau. Taèiau tai neatleidþia nuo to, kad vaikas turëtø bûti dviejø þmoniø meilës rezultatas, o ne pareigos jausmas.