Oro filtras e39

Magnetinis filtras daugiausia skirtas namø pagalbai, taip pat kitiems maþiems centrinio ðildymo ir karðto vandens tiekimo árenginiams, taip pat kai kuriems árenginiams, árengtiems tokiuose árenginiuose, nuo uþterðimo kietais korpusais. Vis daþniau naudojant aukðtos kokybës árangà ir valdymo bei matavimo átaisus statybvietëse, reikia vandens filtravimo, nes jø ðvarus ir patikimas veikimas priklauso nuo didelio tekanèio vandens grynumo.

Ant dujotiekiø turi bûti sukurti magnetiniai filtrai, kad vandens srauto kryptis bûtø teisinga, kai rodyklë iðkeliama ant korpuso, ir dangtelis atitinka filtro sklypus. Filtrus galima naudoti ant lygiø ir vertikaliø vamzdynø. Magnetiniai filtrai tiekiami ið korpuso, tinklo ádëklo, dangèio, magnetinës kasetës, tarpikliø ir tvirtinimo detaliø. Filtrø konstrukcija uþtikrina aukðtà vandens filtravimo efektà dël dviejø etapø valymo: mechaninio ir magnetinio. Magnetinius filtrus galima naudoti kasdieniuose centrinio ðildymo árenginiuose, srauto ðildytuvuose, automatinëse skalbimo maðinose, indaplovëse, vandens tiekimo sistemose, tiekianèiose visus ðildymo ar auðinimo vandens árenginius. Magnetiniø filtrø poveikis, be kita ko, yra konstrukcijos ir joje esanèiø árenginiø paþeidimø prevencija, padidëjusiø magnetizatoriø efektyvumo didinimas, eksploatacijos iðlaidø maþinimas, atsparumo vandeniui arba skysèio srautui maþinimas konstrukcijoje. Magnetiniai filtrai turi daug privalumø, kai, pavyzdþiui, nëra jokiø eksploatacijos iðlaidø, jie beveik nereikalauja prieþiûros.Anglijoje gaunama daugiau nei 20 mln. Vieno ðeimos namø, ið kuriø dauguma yra árengta ðildymo sistema, ir ðis pasaulis yra pirmaujanèiø ðiuolaikiniø, ekologiðkø technologijø, padedanèiø naudoti ðildymo sistemas, kûrime. Daugiau nei prieð milijonà metø Anglijoje buvo iðleista daugiau nei vienas milijonas magnetiniø filtrø.