Novitus kasos aparatas

Ðiuo momentu gali bûti árodyta, kad kaþkas gaus didelæ finansinæ baudà, nes neþinojo, kad jis turëjo saugoti kasoje.Dabar reikia ádiegti fiskaliná árenginá novitus deon e & nbsp; tiems mokesèiø mokëtojams, kuriø apyvarta virðys 20 000 PLN. Tai yra labai maþesnë apyvarta nei senaisiais metais, o Finansø ministerija sieks apriboti ðià idëjà - tai naujas prekybininkø sàraðas, kuriame prekiautojai turëtø ádiegti kasos aparatus prieð pirmà pardavimà. Ðiuo metu kiekvienoje advokatø kontoroje turi bûti privalomas kasos aparatas. & Nbsp; gedimo atveju „kasos aparatas“, nes neturime rezervinio fiskalinio kasos - jis turëtø bûti visiðkai atleistas nuo pardavimo.

Diet Stars

Jei mokesèiø mokëtojas neturi fiskalinio kasos, o ápareigotas asmuo já uþims, jam bus skirta bauda iki 240 dieniniø tarifø uþ „knygos“ nevykdymà. Dar blogiau yra tai, kad jums bus atimta 90% grynosios pirkimo kainos uþ PVM atskaitymà ar gràþinimà, be to, neturint teisës atskaityti 30% pirkimo mokesèio tuo metu, kai negràþinama bauda 240. Dienos mokesèiø mokëtojas taip pat bus nubaustas uþ nepatikimà knygos laikymà. Be to, jei mokesèiø mokëtojas PVM deklaracijoje nerodo ðio sandorio, jis taip pat bus baudþiamas iki 720 dienø tarifø, laisvës atëmimu iki 2 metø arba abiem.Jei mokesèiø mokëtojo veikla yra susijusi su daugeliu transporto paslaugø, skystø dujø paskirstymo, interneto svetainës pardavimo transporto priemonëms, yra susijæs su televizijos ar radijo ryðio árenginiø tiekimu, taigi ir visa fotoaparato dalimi - mokesèiø mokëtojas privalo turëti fiskaliná kasà. Tas pats pasakytina ir apie tauriøjø metalø prekiø pristatymà, kompiuteriø duomenø pristatymà arba prekes, skirtas naudoti ar parduoti. Pareiga nesukelti metiniø pajamø taip pat taikoma parduodant tabako gaminius ir alkoholinius gërimus, neatsiþvelgiant á PKWIU simbolá su tokiomis iðimtimis. Pastaraisiais metais bus panaikintas sprendimas verslininkams, kurie teikia paslaugas finansinës veiklos nevykdantiems asmenims ir vienodo dydþio ûkininkams, turëti kasos aparatà. Su sàlyga, kad kiekviena mokesèiø mokëtojo iðmoka yra dokumentuota su sàskaita, nurodanèia gavëjà. Bilietø pardavimas ir keleiviø veþimo vietø rezervavimas, kai panaði veikla buvo parengta paðtu, banke ar ástaigoje. Þinoma, ðie mokesèiø mokëtojai, veikiantys ðias operacijas 2015 m., Privalo naudoti kasos aparatus, virðydami subjektyvios iðimties ribà.