Nera vietos windows 10 naujinimams

Mes visi skundþiame dël chroniðkø drabuþiø spintø trûkumo, lentynose, apskritai ámonëje. Daugybë drabuþiø, knygø, kosmetikos ir kitø kasdieniø daiktø uþima mûsø gyvenamàjà erdvæ ir yra vertingø kvadratiniø metrø. Þinoma, norint to iðvengti, mes galime paprasèiausiai atleisti arba iðmesti nereikalingus daiktus, deja, pasiskirstymas su jais nëra lengvas dalykas ið sàraðo.

Mes esame priklausomi nuo kai kuriø, gaila iðmesti kitus, bet mes uþ tai sumokëjome brangiai. Paþangios pakavimo ir saugojimo sistemos gali bûti dëmesio centre. Svarbu, kad saugojimas bûdingas gerklës ásikûnijimui ir neturëtø daugiau laiko.

Sistemø gërimas yra gaminti drabuþius po sezono. Ðiuolaikiðko tipo vasarà drabuþiais laikome tik vasaros drabuþius, o þiemà - tik þiemà. Taip bus iðvengta ábrëþimø spintose, kai árodoma, kad pakuotëje yra slidinëjimo kelionë, niekur negalime rasti vilnoniø apatiniø drabuþiø, taèiau turime keletà maudymosi kostiumø.

Dulkiø pakavimo maiðeliai yra labai tinkami. Tokiø kupriniø egzistavimo principas yra labai populiarus. Kiekviename maiðelyje yra specialus skylë, per kurià ádedame dulkiø siurblio vamzdá. Ájungus dulkiø siurblá, siurblys ásiurbia orà ið maiðelio, suteikdamas jam tam tikrà vakuumà. Paskutinëje technikoje maiðas þymiai praranda savo tûrá, todël uþima maþiau vietos. Nuëmus orà, iðimkite dulkiø siurblio vamzdelá ir varþtà uþsukite specialiu verþle. Paskutinëje taryboje uþsitikrino drabuþius, daþnai sunkius, kai, pavyzdþiui, ðvarkai ar megztiniai buvo uþdëti po lova arba ant virðutinës lentynos. Drabuþiai vakuuminiuose maiðeliuose gali lengvai sëti tam tikrà laikà, neprarandant vertingos patalpos. Tokiø kupriniø naudojimas gerai þinomas iðradingose namø ðeimininkëse.

Ið tikrøjø, kiek vietos mes esame bloke, nori ið gerø maðinø ir programø. Jûs galite valdyti viskà aukðèiau, tiesiog turite sutelkti dëmesá ir galvoti apie efektyvø veiksmø planà ir namø netvarà, kuri mus nepablogins.