Multi ciklono dulkio surinkejas

Filtravimo, maiðymo ir grandinës konvejerio organizacijoje vyrauja dulkiø surinkëjas, pagamintas pagal atex (dulkiø surinkimo direktyvà, skirtas vidutinës ir populiarios dulkiø ðalinimo árenginiams ir gali bûti lengvai iðplëstas.

Didesnës þaliavos frakcijos paprastai yra atskirtos dulkiø surinktuvo iðsiplëtimo kameroje. Iðdëstytas produktas tiekiamas per grandinës konvejerá link sukamojo voþtuvo, todël gaminys iðsiunèiamas be slëgio uþ filtro.

Kasdieniame darbe per vamzdynà perduodamas dulkëtas oras. Tada á dulkiø surinktuvà siunèiamas dulkëtas oras. Perëjimà á filtrà yra voþtuvai, kurie þinomi atliekant gerà dulkiø surinktuvo darbà. Sklendës uþdarymas vyksta iðjungiant iðmetimo ventiliatoriø.

Kai oras yra dulkiø surinktuvo áleidimo kameroje, jis patenka á iðsiplëtimo kamerà, dël kurios sunkios frakcijos pasiekia piltuvo dugnà. Medþiaga, surinkta á dulkiø surinkimo piltuvà, per grandinës konvejerá perkeliama á medþiagos surinkimo objektà. Po medþiagos surinkimo taðku yra sukamasis voþtuvas, dël kurio medþiaga neuþsikimðama uþ dulkiø surinktuvo. Frakcijos, kurios netrukus nukrito á filtro dugnà, yra pristatomos á filtrø movas. Baigæ filtravimo maiðus, ið dulkiø surinktuvo iðleidimo kanalo patenka ðvieþias oras.

Visø moduliø gale yra regeneruojantis ventiliatorius, 1,1 kW arba, pasirinktinai, 2,2 kW, kuris valo maiðus sukuriant oro srautà su atbulinës eigos kryptimi kartu su ádiegta seka. Regeneraciniame ventiliatoriaus variklyje yra stabdys, neleidþiantis ventiliatoriui nusistovëti sustojus, o tai maksimaliai padidina valymo proceso efektyvumà ir sumaþina triukðmo lygá. Daugiausia regeneravimo ventiliatorius yra nustatytas veikti 50 Hz, kuris yra patogus 1,1 kW varikliui. Taèiau svarbu maksimaliai padidinti iki 60 Hz valymo ventiliatoriø efektyvumà, kuris suteikia papildomus 2,2 kW variklius. Filtravimo maiðeliai dulkiø surinktuve yra iðvalomi jos padëties aplinkoje (tiesiai, kai ir po to iðjungiama (linija.