Lenko mados dizaineriai

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artimiausiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo grieþèiausias komponentas, o pilnumas praëjo be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamybai buvo naudojami tik draugiðki ir patogûs audiniai su tamsiomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dar visai neseniai dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su daugybe þiediniø sankryþø, puoðtø nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë, paruoðta naujai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daugybë moderniausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus suteiktos Lenkijos naðlaièiui. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius gerus ir gerus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo rezultatus aukcionuose, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas kitoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija prisijungs prie þurnalø geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame bûtø matomos skirtingos kolekcijos nei stacionariø problemø.Kita drabuþiø kompanija yra reguliarus ið labiausiai nutolusiø ðio sektoriaus drabuþiø gamintojø. Ðalyje nëra daug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma, geriausi siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Kiekvienais metais kompanija, bendradarbiaudama su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais, skelbia kolekcijas. Ðios kolekcijos yra tokios svarbios, kad net prieð atidarant parduotuvæ jie ryte pasiruoðæ uþdaryti kilometrø ilgio eiles. Ðios kolekcijos vyksta ðià absoliuèià dienà.Dabartinio prekës þenklo medþiaga ið daugelio metø yra labai populiari tarp gavëjø, taip pat ir ðalyje, kada ir uþsienyje. Raðymas apie jà neatrodo nemaþai pasitenkinimo, kurá jis ágijo ir teigia, kad produktai yra aukðèiausios klasës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai chirurginiai drabuþiai