Konteineris ibc

Tiksliniai dozatoriai yra tikrai naudojami árenginiai. Priklausomai nuo dizaino ir dizaino, jie gali bûti pritaikyti ávairioms uþduotims.

Mobilusis dozatorius yra suprojektuotas taip, kad sandariai uþsandarintø dulkiø rezervuarus, kurie vaikðto po slëgiu, iðskyrus slëgá atmosferoje. Ðiø árenginiø dëka rezervuarus galima iðtuðtinti be dekompensacijos. Dulkiø temperatûra greièiausiai nebus didesnë nei 200 laipsniø Celsijaus, o kalboje apie dulkiø agresyvumà kalbëti negalima.

http://lt.healthymode.eu/spartanol-mases-kondicionieriai/

Korinio dozatoriaus veikimo principas yra ðiek tiek paprastas. Dulkës ið konteinerio patenka á dozatoriø per áleidimo angà. Toliau jis nukreipiamas á panaudotø bûgno sparnus.

Tikslingi dozatoriai - iðleisti laisvas ir smulkias grûdines medþiagas darbui tæstinëje mokykloje. Ypaè aktualûs augalai, pieno milteliai, prieskoniai, pipirai, pipirai, cukrus, kazeinas, druska, filtrø dulkës ir kt. Dozatoriai yra taikomi visuose gamybos etapuose tiek produkto pakavimo linijos technologinëje veikloje, tiek svërimo ir dozavimo klasëse. ir pneumatinis transportas.

Jie taip pat paprastai naudojami kaip vadinamieji uþrakinamos skirtingø slëgiø darbo sferos. Svarbu juos derinti, pvz., Ciklono lizde, su dulkiø filtru arba dþiovintuvu. Jie taip pat naudojami rezervuarams iðtuðtinti.

Gërimai ið làsteliø dozatoriø árangos faktø gali bûti pagaminti ið elektros dëþutës su keitikliu. Dël to svarbu turëti galimybæ pritaikyti dozatoriaus efektyvumà jûsø asmeniniams poreikiams. Dozatoriai atitinka visus ástatymø numatytus higienos standartus ir saugos taisykles.