Kompiuterio priklausomybes prevencija

Kompiuteris tapo beveik neatsiejama geros gyvenimo dalimi. Nenuostabu, kad priklausomybës, ypaè jaunø moterø, problema vis daþniau kyla, bet ne kompiuteriniø þaidimø, bet ir visuotinio gyvenimo internete.

Jei ðeima nepastebi pradiniø priklausomybës simptomø, galima paaiðkinti, kad tam tikru momentu naudinga naudoti specialisto mokestá. Tai daþnai atsitinka, kai priklausomybë uþima ekstremalià formà - jaunuolis visiðkai nustoja palikti kambará ir nenori leisti visiems. Ðiuo atveju ðoko terapija nenurodyta. Tokiu atveju specialistas stengiasi ágyti paciento pasitikëjimà organizuodamas internetà su juo. Jis palaipsniui skatina asmená, norintá iðspræsti savo kambará. Tokiais atvejais terapija nëra lengva, todël verta daryti tai, kad priklausomybës gydymas kompiuteriu visai netinka.

Sveikas turtas ið interneto - tam tikrais laikais, be grieþto tikslo, laikui bëgant bus atkurta prieþiûra. Verta stebëti laikà, praleistà prieðais kompiuterá, nes jis yra paskutinis prietaisas, galintis visiðkai ásisavinti vartotojo dëmesá. Jûs vis dar turite laiko su stipriais þmonëmis - ne internetu.

Verta duoti sau situacijà ið paskutiniøjø, kad grynasis alkoholizmas labai skiriasi nuo kitø psichikos priklausomybiø tipø. Palaipsniui maþinant laikà prieðais kompiuterá ir efektyviau naudojant já galite atgauti savo buto valdymà.

Taip pat verta prisiminti, kad tokia priklausomybë daþniausiai kyla ið taðkø, susijusiø su ryðiø su kitais tipais kûrimu. Virtualus pasaulis, kuriame kaþkas yra anoniminis, moka labai patrauklià. Be specialisto pagalbos gali bûti sunku susidoroti su emocijomis, todël nesigëdykite priminti apie apsaugà.Ðaltinis: gabinetyszansa.pl