Kielce drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo rodoma naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume suprasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou vyko greièiausiai ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo naudojami tik ðvieþiams ir ðviesiems audiniams, turintiems spalvingà spalvà, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be jø, juos taip pat paveikë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël rimtø drabuþiø dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ypaè kitai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keli drabuþiai ið labiausiai ávairios kolekcijos. Pajamos ið dabartinio aukciono bus perkeltos á ðeimos namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius malonius ir efektyvius veiksmus. Jos vartotojai jau daug kartø pasiûlë parduoti savo muzikà, o kaip sandorio medþiaga buvo apsilankyta visose gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ðiandien bus pasiekta geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø pigesni nei stacionariø juostø.Vietinis mados prekës þenklas yra gërimas ið paèiø geriausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø ðalies þmonëms. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, pirmiausia þinomø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ði kompanija bendradarbiauja su visais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose visapusiðkai pripaþástama, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie rytà pasiruoðæ rytuose. Ðios kolekcijos pasirodo áprastomis dienomis.Dabartinës kompanijos produktai jau daugelá metø greitai perima didelá populiarumà tarp klientø, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie pasiektø apdovanojimø galià, ir jie sutinka, kad rezultatai yra didþiausià vertæ.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclavas