Kasos aparato pirkimas kpir

Galiausiai, ar pradëjote savo verslà ar iðplëtote savo horizontus su ávairiais departamentais? Puikiai! Tikriausiai dabar atëjo laikas nusipirkti internetiná kasos aparatà, ir jums ádomu, ar galite susigràþinti uþ kiekvienà gràþinimà.Turiu puikø ir maþà praneðimà. Pirkimo savikainos iðskaitymas ið kasos yra prieinamas, bet ásigyjant pirmàjá kasos aparatà. Jûs negalite pasidalinti atleidimu nuo antrojo ar kito fiskalinio kasos sëkmës.

Prieþastys priimti pagalbàGalbût pirmiausia apie tai, kas jus áneða á apmokëjimà. Taigi:- galite iðskaièiuoti PVM, kuris yra átrauktas á kasos kainà,- galite suskaièiuoti iðlaidas, susijusias su mokesèiø atskaitymo iðlaidomis,- galite atimti 90% grynosios prietaiso kainos, bet ne daugiau kaip 700 PLNGera? Jei turite tokiø premijø, turite atlikti tam tikras sàlygas. Èia jie yra:- kasos aparato pirkimas ir fiskalizavimas turi vykti prieð ápareigojant registruoti kasos aparatà, \ t- per 7 dienas nuo fiskalizavimo suteikimo turite praneðti mokesèiø inspekcijos vadovui apie tai, kur yra kasos aparatas;- Jûs turite pristatyti savo mokesèiø inspekcijos vadovui - informuoti apie kasos aparatø vertæ ir jø naudojimo aplinkà. Pareiðkimas turi bûti pateiktas prieð pradedant áraðus (ne anksèiau kaip prieð dienà,- pirmieji ir kontrolës patikrinimai turëtø bûti baigti, \ t- jis visiðkai apmoka pinigus ir gali uþ tai sumokëti,- turëtumëte pradëti áraðyti per nustatytà terminà.Kà apie sëkmæ, kaip jûs esate mokesèiø mokëtojas, kuris dirba neapmokestinamas mokesèiø mokëtojais, ar esate ápareigotas registruoti apyvartà kasos aparatuose? Gràþinimà galite atlikti vietoj atskaitymo.Jûs turite:- pradëti áraðyti ne vëliau kaip iki atitinkamos datos- pateikti minëtà informuoti apie kasos aparatø vertæ ir naudojimo vietà, \ t- pateikti pareiðkimà kasos árengimo vietoje,- sumokëti visà uþ kasos aparatà.

Titan gel

poveikisIr turëtumëte gràþinti paraiðkà:- mokesèiø mokëtojo vardas, pavardë ir kompanija, \ t- adresø duomenys,- mokesèiø identifikavimo numeris, \ t- mokesèiø mokëtojø, teikianèiø keleiviø ir kroviniø perveþimo paslaugas asmeniniais ir bagaþo taksi, atveju - þinios apie licencijà atlikti keliø transportà taksi ir registracijà bei taksi numerá, kuriame yra árengtas registracijos kasos aparatas.Gráþti á 25 dienà nuo mokesèiø mokëtojo praðymo pateikimo momento.Gràþinimas uþ pirkimo iðlaidø iðskaitymà ið kasos yra atliekamas per 3 metus nuo áraðymo pradþios:- Jûs nustojate naudotis kasos aparatu, tokiu bûdu baigsite kampanijà,- bus pradëtas likvidavimas, \ t- bus paskelbtas bankrotas,- bendrovës ar namø pardavimas, o ápëdinis neparduos sumos.