Kasos aparatas ir vienodas dydis

Naujø kasos aparatø pasirinkimas jûsø ámonei turëtø bûti gerai apgalvotas, ypaè jei norite ásigyti árangà, kurià ketinate pasiûlyti daugelá metø. Turime labai sunku galvoti ne tik apie paèiø kasos pasirinkimà, bet ir apie paèià spausdinimo mechanizmà, kuris atlieka labai svarbø vaidmená. Jei labai kruopðèiai priþiûrime visus svarbiausius kasos aparato techninius parametrus, tai iðlaikys ðià didþiulæ idëjà dël mûsø kasos aparato ilgaamþiðkumo.

Kai jis buvo minëtas anksèiau, labai svarbus parametras, kurá reikia spræsti, yra geros spausdinimo mechanizmo pasirinkimas. Ðiuo metu mes galime pasirinkti tarp adatø spausdinimo mechanizmø ir termiðkai spausdinimo mechanizmø, kurie tampa vis populiaresni. Adatø mechanizmai, deja, labai paplitæ ir, svarbiausia, neabejotinai lëèiau nei terminiai árenginiai. Verta pridurti pliusà, ir jûs taip pat mirðta juostos, kad jos bûtø tinkamai naudojamos. Kasos aparatai, turintys adatø mechanizmø, paprastai yra labai populiarûs, todël jie pritraukia klientø dëmesá, kurie pirmà kartà pritraukia nuomonæ apie vertæ, ir antraisiais kasos aparato techniniais parametrais.

„Posnet“ mokesèiø spausdintuvas yra labai silpnas ir sparèiai vystosi. Ðiek tiek trûkumas, þinoma, yra poreikis naudoti specialø terminá popieriø, kuris daþnai yra dvigubai graþesnis nei anksèiau paminëtas ofsetinis popierius, paprastai naudojamas taðkø matricos spausdintuvuose. Taip pat reikia nepamirðti, kad spausdintiniai terminio popieriaus ritinëliai visada turi bûti laikomi tinkamomis sàlygomis. Laimei, vis daugiau spausdintuvø turi elektroninæ èekiø kopijà, kurià vertina Mokesèiø tarnyba. & Nbsp; & nbsp; Ðie duomenys turi bûti saugomi 5 metus, nes mokesèiø inspekcija privalo atlikti patikrinimà paskutiná kartà.

Verta investuoti á dideliø bendroviø fiskalines sumas, pvz., „Posnet“. Ðiuo metu gamintojas turi pasiûlyti mums geriausius kasos aparato techninius parametrus, ypaè finansinius árenginius, kuriems taikomos patrauklios reklamos.