Kasos aparatas 2018

Kasos aparatø naudotojai, konkreèiai valdantys ðiø prietaisø savininkus, turi daug ásipareigojimø pagal ástatymà. Lëðos yra kitos rûðies áranga, susijusi su tæstine ekonomine kampanija, kurios naudojimà grieþtai reglamentuoja ávairûs ástatymai ir kiti teisës aktai. Në vienas ið korporacijoje naudojamø prietaisø, pvz., Kompiuteriø, telefonø ar net specializuotø gamybos maðinø, nebuvo papildytas tokiomis pareigomis kaip kasos aparatai.

Ið karto po to, kai ásigysite kasos aparatà, mokesèiø deklaracijoje turite pateikti deklaracijà. Biurui bus suteiktas unikalus numeris. Bûtina dalyvauti galimybëje nuolat taikyti taðkà bet kuriam naudojamam kasos aparatui, visi jie gaus kità unikalø numerá. Kitas dalykas, kurá reikia uþpildyti, yra kasos aparato fiskalizavimas, kurá gali atlikti tik ágaliota tarnyba. Todël Krokuvos finansinës lëðos yra ne tik pardavimo vieta, bet ir ágaliota tarnyba. Verta pasiraðyti susitarimà aptarnauti visus ámonës kasos aparatus su tam tikra paslauga, daug fone, kuriame ásigyti fiskaliniai árenginiai. Mokesèiø pavadinime turite pateikti paslaugø duomenis, kurie yra rimti dël tam tikros bendrovës sumø. Mokesèiø inspekcija taip pat turëtø kalbëti apie kasos paslaugos pakeitimà. Sëkmës atveju, ta pati pasirinkta paslauga yra sukurta kasos prieþiûros reikmëms, taip pat tik ði viena paslauga gali atlikti naujus dalykus prietaiso galvoje. Registruojant pardavimus registre arba tà patá poveiká ar paslaugà, bûtina iðleisti periodines fiskalines ataskaitas. Tai paprastai yra dienos, mënesio ir metø ataskaitos, retai kas ketvirtá. Jei nëra ataskaitos, kasos aparato savininkui gali bûti skiriamos finansinës nuobaudos. Naudojant kasos aparatus, reikia pasirûpinti, kad jie bûtø reguliariai perþiûrimi, kuriuos gali atlikti ði pasirinkta paslauga. Todël labai svarbu, nes nuobaudos uþ kasos aparato neperþiûrëjimà gali bûti labai didelës. Visi dokumentai, susijæ su kasos aparatu, dabartiniame kasos tarnybos darbe, periodinës fiskalinës ataskaitos turëtø bûti saugomos kartu su bendrovës dokumentais. Tarnyba gali susipaþinti su visais dokumentais ir vienerius metus nuo kasos naudojimo pabaigos arba netgi pasibaigus veiklai. Uþdarant ámonæ, reikia prisiminti paskutiná savininkui nustatytà ápareigojimà - skaityti fiskalinæ atmintá, kurià galima pamatyti tik ávykdþius paslaugà.