Kasos aparatai elzab paslaugos

Motion FreeMotion Free - Progresavimo formulė judesio sistemos efektyvumui!

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes finansiniams asmenims, yra ápareigotas registruoti apyvartà kasoje. Tai yra parinktis, leidþianti taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø institucijomis. Ið ástatymo matyti, kad ástatymas yra nepriklausomas.

Kà apie fiskalinio kasos gedimà?

Apie tokius skaièius turi bûti suskirstyti á vadinamuosius rezervinius pinigus. Jo disponavimas nëra teisinis reikalavimas, todël kiekvienas vadybininkas turi ið anksto apsvarstyti toká sprendimà. Tai puikiai tinka naujoms avarinëms situacijoms, kurioms reikalingas tinkamas árangos remontas. Ðiame tekste PVM ástatymas aiðkiai nurodo, kad, nesant galimybës registruoti apyvartà rezerviniu kasininku, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervø tarnyba gali apsaugoti nuo nereikalingos ir nenuspëjamos prastovos pozicijoje. Verta paminëti, kad noras gauti ið rezervo kasos turi bûti praneðta mokesèiø inspekcijai, árodanèià árangos gedimà ir suteikiant þiniø apie pakaitiná árenginá.

Deja, kai daug pridedama daug, kasos aparato nebuvimas paskutinëje atsargø sumoje yra sutelktas á bûtinybæ nutraukti pardavimà. Po to negalite uþbaigti pardavimo, ir tokios uþduotys yra neteisëtos ir gali priimti didelës finansinës naðtos pasekmes. Nepamirðkite kokybës, kuria gavëjas praðys gavimo.

Todël bûtina kuo greièiau praneðti kasos aparato remonto ir mokesèiø mokëtojø spausdintuvams, o taip pat mokesèiø administratoriams apie eismo áraðo veikimà prietaiso remonto laikotarpiu ir klientus apie pardavimo spragà.

Tik sëkmingai parduodant internetà, verslininkas neprivalo nutraukti savo darbo, taèiau jis turi atitikti kelias sàlygas - áraðuose turi bûti tiksliai nurodyta, kokie mokëjimai buvo laikomi mokëjimais; mokëjimas turi bûti atliekamas elektroniniu bûdu arba paðtu. Tokiu atveju pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus privilegijuotas áterpti PVM sàskaità faktûrà.