Jis privalo eiti

Kirtimo simptomai skiriasi. Jis pasireiðkia alpimu, per dideliu silpnumu, vëmimu. Yra ir simptomø, kurie vertingi yra tinkami visiems þmonëms. Jis susijæs su paskutiniu kojø ir rankø patinimu (ypaè vasaros sezono metu, dantenø kraujavimu ar rëmuo nëðtumo metu. Be to, jei natûraliomis aplinkybëmis mes nejauèiame dabartinës temos: vaistai nuo rëmens yra plaèiai prieinami, þinoma, nëðtumo metu, mes bijo imtis bet kokiø vaistø, prisimindami, kad per mënesá nëðtumas neigiamai veikia sveikà vaiko raidà. Kaip elgtis su paskutiniais rimtais nepatogumais ekonomiðkai ir ðvelniai?

Kodël nëðtumas yra taip daþnai? Yra progesterono prieþastis, kuri ketina patekti á gimdos gleivinæ, kad gautø apvaisintà kiauðiná, o vëliau padeda iðlaikyti nëðtumà. Taèiau ðis þaidimas taip pat turi þalingà poveiká, bûtent fistuliaciná sfinkterá, uþdarantá burnà nuo stemplës á skrandá. Tuo metu, paskutiná kartà, atsipalaidavus skrandþio raumenims (prisotintoms druskos rûgðtimi ir virðkinimo fermentais, kurie visada turëtø ið stemplës patekti á skrandá ir þarnynà, já iðstumia geresnë gimdos dalis ir atakos atgal á stemplæ. Ir tik tada jis sukelia rëmuo, kuris degina gyvenime ir uþ krûtinkaulio, rûgðtus kartaus skonio burnoje ir kartais net vëmimas.

Siekiant kovoti su nëðtumo rëmens simptomais, ðiandieninëje aplinkoje, kiek daug vaistiniø medþiagø galima naudoti be recepto vaistinëje. Tik pamatyti reklamoje arba pasitarkite su vaistininku, jei konkretus priemoniø modelis yra realus, kad galëtumëte vartoti nëðtumo metu. Galø gale, nesëkmingai prieð ðio tipo narkotikus, galite pradëti nuo keliø iðbandytø ir iðbandytø namø gynimo priemoniø, skirtø karui su rëmeniu. Taigi, veiksmingai palengvinkite imbiero rëmens simptomus (tokius paèius atvejus, kai imbierø sausainiai, taip pat ir arbatos, ramunëliø, mëtø ir sëmenø. Be to, geras metodas yra daugiau, nei gerti ðvieþià riebalø turintá pienà.

Kaip þinote, prevencija yra geriau nei gydymas, todël atkreipkite dëmesá á medþiagas, kurios padës sustabdyti rëmens vystymàsi:

geltonasis ir mëlynasis sûris,gazuoti gërimai,riebûs, kepti, rûgðtûs ir aðtrûs patiekalai,saldumynai,kava ir juoda arbata,alkoholio,cigareèiø