Intymios odos ligos

Moterys daþnai skundþiasi negailestingais skausmais lytiniø santykiø metu. Ir tas pats gali atbaidyti tolesná fiziná aktyvumà. Verta atidþiai paþvelgti á tokius trûkumus ir galvoti apie tai, kas yra jos pagrindas. Ir prieþastys gali bûti gana skirtingos.

Labai daþnai skausmas lytiniø santykiø metu yra tiesiogiai susijæs su sausos makðties tema. Daugelis þmoniø kenèia nuo ðios bûklës. Ir per jà jûs negalite ramiai iðspræsti santykiø. Laimei, galite visiðkai atsikratyti makðties sausumo. Pradþioje verta naudoti specialias lubas. Jûs visada turëtumëte gauti juos á vaistinæ, nes tada jie imsis jaukaus ir sudëtingo veiksmo. Tokius tepalus turite naudoti prieð kiekvienà lytá. Dël ðios prieþasties susitraukia trinties pojûtis, ribojantis skausmo jausmà. Be to, taip pat verta èia patalpinti tepalus su prieðgrybeliniu darbu. Visos makðties ligos labai daþnai organizuojamos virusø ar grybø. Tokiø tepalø dëka galite atstatyti tinkamà florà. Taèiau, jei tokie rezultatai nesukelia reikiamø rezultatø, verta duoti gydytojui makðties sausumo problemà. Seksologas Krokuva pasakys mums, ar tam tikra problema yra fiziologinë ar psichologinë. Ðiandienos dëka galësime pradëti teisingà gydymà. Jei makðties sausumas, gydytojas gali rekomenduoti naudoti makðties làsteles. Jie mano, kad turi átakos drëkinimui ir drëkinimui. Taèiau naudojant tokius globulius, reikia vengti seksualinio kontakto. Jei ir net po tokio gydymo problema ir toliau iðliks, jis gali paraginti, kad jis turi psichologiná pagrindà. Seksologas gali tai pasakyti. Ir verta rûpintis teisingu keliu su savo partneriu. Jei mes jaustume patogiai ir patogiai lovoje, visos lyties yra labai graþesnës ir neskausmingesnës. Verta pratæsti foreplay. Tada ji suvokia mus dël plataus santykio.

Ir jei toks skausmas pasireiðkia ilgà laikà, tai verta já visam laikui atsikratyti. Seksas nugaroje tikriausiai yra labai brangus, ir kiekvienas ið mûsø turëtø já naudoti. Viskas, kà jums reikia padaryti, tai rûpintis savo jaukia vieta ir protiðkai uþbaigti save. Dël to mums santykiai bus tokie malonûs.