Gaisro ir sprogimo pavojus

Pagal Ûkio ministro ástatymà 2010 m. Liepos 8 d minimaliø reikalavimø, susijusiø su darbo pasitikëjimu ir sveikata, susijusiais su sprogiosios atmosferos perspektyva darbo vietoje (2010 m. liepos 30 d. leidinys „Journal of Laws“, atveju kiekvienas savininkas, kuriame bendrovë yra susijusi su sprogios grësmës technologijomis, privalo: ágyvendinti atitinkamà dokumentà, nurodytà teisiniame produkte.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentai yra apsaugos nuo sprogimo faktas (sutrumpintas kaip DZPW grieþtai reglamentuoja elgesio taisykles potencialiai pavojingos atmosferos sàlygomis ir kelia darbdaviui daugybæ uþduoèiø, kuriø reikia imtis, kad bûtø sumaþinta uþsidegimo ir sprogimo rizika. Darbdavys yra atsakingas uþ:- uþkirsti kelià atmosferos, kuriai gresia sprogimas, paruoðimui, \ t- uþsiliepsnojimo prevencija pirmiau minëtame atmosfera,- apriboti galimo sprogimo neigiamà poveiká, siekiant uþtikrinti darbuotojø kilimo ir sveikatos apsaugà.

Vieðpats privalo duoti ir nustatyti saugumo priemones. Apsaugos nuo sprogimo dokumente turi bûti apraðytas sistemingas saugumo priemoniø kontrolë, árangos prieþiûros terminai, sprogimo rizikos vertinimas, uþdegimo ðaltiniø tikimybë, naudojamos technologijos, árenginiai, medþiagos, kurios yra potencialus ðaltinis, numatomas galimo sprogimo poveikis. Be to, ji dalyvauja darbo aplinkoje, kad atskirtø atitinkamas sritis sprogiø pavojø srityje ir nustatytø sprogimo tikimybës jose laipsná.Darbdavys yra priverstas nustatyti minimalias saugumo priemones, nustatytas nustatant. Dokumentas turëtø bûti pateiktas prieð suteikiant darbuotojui nesaugø darbà. Pavojingos vietos turi bûti gerai paþenklintos geltonu trikampiu þenklu su juodu kraðtu ir juodu EX uþraðu, esanèiu viduryje. DZPW darbdavys ásipareigoja evakuoti klausimus, kai kyla grësmë.