Fiskalinis spausdintuvo registravimas

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Ar norite paleisti verslà? Ar pasirenkate mokytis ir reikalingi nauji árenginiai? Atminkite, kad jei nenorite bûti iþdo pavadinime, atkreipkite dëmesá á paskutinius perkamus árenginius. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie reikalauja, kad jûs atitiktø reikalavimus, be jø galite pasikliauti daugeliu problemø.

Daug naujø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar tai, kaip sutaupyti pinigø ir pirkti internetu ir, kitaip tariant, stacionariais interesais. Puikiai þinome, kad jei norime sutaupyti daug pinigø, galime atsidurti vëliau kursuose ir problemose, kurias mûsø spausdintuvas neatitiks nustatytø reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau ásitikinkite, kad siûlomi spausdintuvai atitiks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Bûtø gerai, jei pardavimo vieta tuo paèiu metu pasiûlytø paslaugø paslaugas árenginio gedimo atveju.

Jei norite teisëtai atlikti fiskalinio spausdintuvo kotiruotes, turite atitikti kitas sàlygas:

Tam reikia pateikti:- fiskalinis modulis ir fiskalinë atmintis, ámontuota á kasos aparatà, negali bûti laikomos centrinës sistemos meno nuomone,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Jis turi sugebëti laikyti fiskalinæ atmintá, kuri kaþkaip yra pritvirtinta prie patiekalo. Ji nori bûti integruota á lizdà, pastatytà ið patvarios medþiagos. Kasininkas turi prisiminti maþiausiai 1830 finansiniø ataskaitø per dienà, 200 atminties avarinio nulio nustatymo, 30 galimybiø pakeisti mokesèiø sumà. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas elementas. Jame turi bûti numatytos apsaugos priemonës, uþkertanèios kelià áraðø, esanèiø atminties áraðuose, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas pagrindiniu antspaudu, kad jis bûtø pigus, jei jis bûtø paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi priimti ne maþiau kaip 200 kvitus dviem dienoms, kad nereikëtø maitinimo. Jos statyba nori bûti suderinta, kad negalëèiau siekti neteisingo pirkimo apskaièiavimo ir mokëtino mokesèio dydþio.