Ekonominis saugumas

Tam tikros darbo sàlygos kelia sprogimo pavojø, kuris labai tikëtinas sveikatai ir þmogaus veiklai. Siekiant sumaþinti baisios avarijos rizikà, 2003 m. Birþelio 30 d. Europos Sàjunga ágyvendino Sprogimo apsaugos direktyvà. Toliau pristatysime „atex“ atvejø tyrimus.

Kas tiksliai yra atex?Paslaptingai skambanèios „ATEX“ koncepcijos ið prancûzø kalbos „Atmosfera Ecplosible“ yra dvi labai bûdingos ES direktyvos, kuriose teigiama, kad yra sprogimo apsauga. Svarbiausia yra paskutinis principas 94/9 / EC - ATEX 100a, kuris atitinka reikalavimus, keliamus rinkodaros árangai, kuri veda, saugo ir pagerins, o tai yra iðnaudota ne sprogioje aplinkoje, taip pat institucijos ir sistemos, patikrinimai, naudojami naudojimui. sprogioje aplinkoje.

Paskelbus gaminio CE þenklà, gamintojas pareiðkia, kad ðis straipsnis atitinka visus jam perduotos informacijos reikalavimus, kitaip tariant, naujàjá sprendimà. Siekiant nustatyti, ar tam tikras produktas atitinka Naujø sprendimø direktyvø reikalavimus, ar jei jis paliekamas CE þenklui, atliekamas atitikties vertinimas. Naujø sprendimø direktyvos reglamentuoja pavojus, kuriuos gamintojas turi aptikti ir atsikratyti prieð patalpinant medþiagà á aikðtæ.

Antroji Direktyva 1999/92 / EB - ATEX 137 yra ypaè praktiðka árenginio darbuotojø, kuriems gali ávykti potencialiai sprogi aplinka, poþiûriu. Jos vertybës yra susijusios su kiekvienos moters, kuris sukelia knygà ir gyvena tam tikrose zonose, pasitikëjimu ir sveikatos apsauga.

Kas yra atex mokymas?ATEX mokymas derinamas su sprogimo apsauga ir ATEX direktyva. Jie taikomi visiems sveèiams, dirbantiems potencialiai sprogioje aplinkoje, áskaitant vadovus, techninius darbuotojus ir asmenis, atsakingus uþ ámonës praktikos saugà ir higienà. Vadovavimas yra bûtina sàlyga norint ágyvendinti pagrindines PN-EN 60079-17 rekomendacijas dël kompetencijos reikalavimø darbuotojams „Ex“ erdvëse. Reikëtø paminëti, kad ATEX mokymas nepakeièia mokymo su pagrindine pagalba, kuri turi bûti vykdoma atskirai, todël verta rinktis pripaþintos bendrovës paslaugas, kuriose yra iðsamus mokymo paketas.