Dulkes kaip oro tarda

https://denta-s.eu/lt/

Gamybos technologinius procesus lydi dulkiø tarða, ypaè þaliavø gavybos, smulkinimo, ðlifavimo, maiðymo ir atrankos metu. Be triukðmo, pramoninës dulkës kelia didþiausià pavojø þmoniø sveikatai tokioje vietoje.

Dël pelno uþ sveikatà, mes tikimës:- dirginanèios dulkës,- toksiðkos dulkës,- alerginës dulkës,- kancerogeninës dulkës, \ t- pluoðtinës dulkës.Svarbi fono daleliø iðmetamø terðalø veikla yra veiksminga prevencija naudojant asmeninæ ir socialinæ dulkiø apsaugà.Individuali apsauga apima:- vienkartinis respiratorius,- puskaukës su keièiamais filtrais ir absorberiais, \ t- kaukës su keièiamais filtrais ir absorberiais, \ t- ðalmai ir apsauginiai gaubtai.Kolektyvinë apsauga nuo dulkiø apima: vëdinimo ir vëdinimo sistemas, stoèiø dulkiø iðtraukimo sistemas, stovinèius pûstuvus ir ventiliatorius.Dulkiø iðtraukimo áranga skaièiuojama: senø ir ðlapiø dulkiø kolektoriø.Daþniausiai naudojami dulkiø surinktuvai: nusodinimo kameros, dulkiø surinktuvai su filtravimo sluoksniu, ciklonai ir multiciklonai, elektrostatiniai nusodintuvai, drëgnos dulkiø surinktuvai.Nusodinimo kameros yra tokios paèios kaip ir natûraliausi dulkiø surinkëjai, turintys maþas statybos sànaudas. Ðios iðëjimo liga yra maþas dulkiø ðalinimo efektyvumas ir paprastai naudojamas integruojant su kitais dulkiø surinkëjais. Filtrø kolektoriai yra labai rimtas veikimo efektyvumas. Naudojami keramikos ir metalurgijos sektoriuje, jie yra vienas ið brangiausiø dulkiø ðalinimo bûdø. Ðlapias dulkiø surinkëjai naudoja vandená neutralizuojamoms dulkëms. Ðalutinis poveikis yra nuotekos, atsirandanèios dël terðalø perkëlimo á skystá. Specialûs, individualûs sprendimai turi bûti naudojami potencialiai sprogiose vietose, kurioms reikia naudoti ATEX sertifikatus.Dulkiø ðalinimo átaiso pasirinkimas priklauso nuo pramonës ir specifinës grësmës.