Dss mokymas 1 darbuotojui

Kasos aparatai yra elektroniniai prietaisai, kurie áraðyti mokesèio ir PVM sumà gerø ir ádomiø paslaugø maþmeniniø pardavimø. Verslininkai, kurie kirto nustatyti pagal Finansø ministerijai yra atsakinga uþ maþmeninës prekybos su kasos NOVITUS Sento e registracijos sukimosi suma teisës pjesæ, árenginys kasos. & Nbsp; bus & nbsp; gana dirbti verslo, nes pardavimo registracija vyksta pusiau automatiðkai, o áraðymo liko vidinio kasos atmintyje.

Kasos aparatai yra sukurti kasdieninæ ataskaità, kuri yra aktyvi. Dienos ataskaita yra dienos pajamø suma, kuri nesikeièia, nes ji yra registruota kasoje ir sunaikinta uþprogramuotuose PTU tarifuose. Kasos aparatai áskaitomi á autonominius ir kompiuterinius kasos aparatus. Autonominiø kasos aparatø atveju tai yra árankiai, suprojektuoti privaèioje programinëje árangoje ir gali sukurti PLU prekiø bazæ, ty kodø ir raidþiø kompanijø, turinèiø sveikà PTU kursà, kainas ir brûkðninius kodus, kuriuos randame susidomëjime, sàraðas. Programinës árangos dëka galima apsvarstyti mokesèiø tarifø vertæ ir simbolinæ bazæ. Tokie kasos aparatai, ávedami PTU kodà arba nuskaitydami gaminá, naudodami skaitytuvo árenginá, suteikia já namø bazei ir spausdina gavëjo kvitus. Sandoris paprastai baigiamas mygtuku, kuriame yra þodþiai „suma“ arba „grynieji pinigai“. Autonominë kasos programa vëliau yra perskaityta sandëlio programoje, kad bûtø galima kontroliuoti parduotuvës veikimà. Ðis kasos aparatas taip pat gali atlikti integracijà su staliniu kompiuteriu. Deja, tokio tipo kazino yra pagrindinis trûkumas - jie neleis ávesti daugiau nei deðimèiø tûkstanèiø prekiø duomenø bazës. Kasos pirkimas ðiuo momentu nëra veiksminga idëja. Pirmaisiais veiklos metais veikiantis prietaisas nerekomenduojamas, o jei ketiname prekiauti stipresniais, nei ji mano, tada veiksmas turëtø bûti aprûpintas valiuta prieð pradedant operacijas.