Drabuthio gamintojas kodel gi ne

Praëjusá ðeðtadiená buvo parengta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kuriems reikëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë susijungimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo geriausias komponentas ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Katës viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo naudojami visiðkai realiais ir subtiliais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Tarp jø, pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Dël rimtø drabuþiø dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo parengtas ypaè naujosios ceremonijos rengiamo graþaus vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo sumokëta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli sveikiausio rinkinio drabuþiai. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus naudojamos paprastam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairias labdaros ir praktines veiklas. Jos savininkai jau keletà kartø atidëjo savo gaminius, o kaip aukciono medþiaga buvo apsilankyta kiekvienoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á biurus geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø matomø kolekcijø, kurios bûtø kitokios nei stacionariuose árenginiuose.Ðeimos drabuþiø þenklas yra vienintelis didþiausias drabuþiø gamintojas. Visame regione yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, naujajame, daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kartais tai vertina kolekcijas mainais su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká galingà atpaþinimà, kad netgi prieð atidarant parduotuvæ, jau rytoj jau yra ilgos eilës. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Tokio pavadinimo produktai jau daugelá metø labai populiarûs tarp gavëjø tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir patikrina, ar poveikis yra didþiausias.

BacteFortBacteFort - Inovacinë formulë prieð parazitus!

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai Poznañ