Deimos asistento darbo ataskaita

Ði gastronomijos technologija, taip pat kai kuri nors kita dalis, visada vystosi. Nauji iðradimai pagerina restorano darbà, todël retai laukia daugiau kaip penkiolika minuèiø komisiniø. Tai daþnai pasitaiko maitinimo ástaigoms su maþais klientais ir kas vyksta - didþiausia apyvarta. Tuo metu, kai restorane ásikûrusi komanda nustoja tvarkyti kai kuriuos uþsakymus, mes turime arba ádarbinti naujus þmones, ar atsiþvelgti á technologiná patobulinimà indø ruoðimo procese. Tai gali bûti pati proceso pertvarkymas arba ðiuolaikinës árangos pirkimas, pvz., Elektrinis smulkintuvas, skrudintuvëlis arba automatinis padaþø skirstytuvas.

Daþnai valgau greito maisto. Laukiu uþsakymo man patinka þiûrëti indø kûrimo procesà. Gerai koordinuotai ir gerai valdomai komandai malonu turëti gerà laikà. Gastronomijos praktika nëra teigiamai vertinama tarp þmoniø, kokia buvo prieþastis jà patirti, bet man atrodo, kad kai kurie þmonës to labai ieðko. Yra restoranai, kuriuose þmoniø ðypsenos ant manæs ðypsenø nëra ðiek tiek melagingos. Galite matyti, kad ðie þmonës identifikuoja patikimà vardà ir kad galiu priimti paskutiná, kurá niekas nenusideda savo atsidavimu. Gaila, kad tai nëra gëda visiems restoranams. Pavyzdþiui, kartà buvau liudytojas, kad tuo paèiu metu lauþant stalà ir atidþiai priëmæs uþsakymus jaunas þmogus su skaudais akimis. Ðis objektas - kaip akivaizdus darbuotojø iðnaudojimo vieta - nuo ðio momento praeina plati arka.Norëdami pagerinti savo restorano kûrimà, verta kalbëti su þmonëmis. Jei jie rekomenduotø, kad elektrinis purentuvas bûtø naudingas - verta rimtai apsvarstyti jo ásigijimà. Sànaudos, patirtos ðioje sutartyje, greièiausiai bus labai didelës.