Automobilio valeio dokumento vertimas

Atex direktyva yra Europos Sàjungos priimtas reglamentas, kuriuo remiamasi reikalavimais, kuriuos turi atitikti produktai, maðinos, kurios vëliau naudojamos potencialiai sprogiose vietose. Atex direktyva ápareigoja kiekvienà gamintojà gauti atitinkamà sertifikatà, patvirtinantá, kad techniniai dokumentai ir prietaiso bûklë atitinka grieþtus saugos reikalavimus, kuriuos ji pateikia prieð gaminius.

Direktyvoje apibrëþiami ávairûs þenklai, priklausomai nuo árangos tipo ar tolesnio naudojimo. Svarbu nustatyti tinkamà sprogimo pavojaus zonos klasifikacijà. Ðiame tyrime dalyvauja speciali bendrovë, turinti teisæ iðduoti atitikties sertifikatus atex straipsniams.

Atex direktyvoje taip pat klasifikuojamos tinkamø sprogimui atspariø árenginiø grupës, atsakingos uþ árangos apsaugà nuo sprogimo, ir darbuotojai nuo sunkiø suþalojimø, taip pat dël gyvybës praradimo.

Daugelis Lenkijoje esanèiø prekiø þenklø turi teisæ perþiûrëti ir patirti ðá straipsná ir iðspausdinti sertifikatà apie sinchronizavimà su atex taisykle. Kiekvienas, kuriam reikës apsaugos nuo sprogimo árangos arba bûti tinkamas naudoti pavirðiuje, kuriam gresia sprogimas, pirmiausia turi sutelkti dëmesá á tai, ar gaminys turi atitinkamà sertifikatà su atex.

Visø pirma, kiekvienas, gaminantis tokiems projektams skirtà árangà, privalo pateikti toká sertifikatà, nes jis egzistuoja pagal taisyklæ, reikalingà tokiø produktø pardavimui. Naudodamiesi grieþtais standartais ir sveiku pasirinkimu bendrovëms, galinèioms susidoroti su vëlesniais atsiliepimais, „atex“ direktyva ávedë poreiká labiau rûpintis produktu, kuris vëliau bus naudojamas tose vietovëse, kurioms ypaè bûdingi faktai, susijæ su galimais protrûkiais. Turëtø bûti uþtikrinta, kad daugelyje darbo vietø padidës saugumas, taigi pagerës komfortas. Taigi, mes galime tik daryti didelæ átakà tokiø ámoniø augimui, taip pat paèiø darbuotojø vystymuisi, kurie kartu pereina prie iðmatuojamos naudos.