Asmeninio kompiuterio istorija ir pletra

Kompiuteriai buvo nepertraukiami deðimtmeèius. Tuo pat metu nuolat tobulëja jø programinë áranga ir aplinka, kurioje gali bûti vykdomi projektai ávairiomis kalbomis. Per pastaràjá deðimtmetá galime stebëti ypatingà ðios technologijos dalies plëtrà. Gërimas ið ðio árodymo yra integruotø IT sistemø atsiradimas. Toliau apraðome, kas taip pat yra pagrindiniai jos privalumai.

Pirmiau minëtas terminas apima IT sistemas, kurios veikia vadovybëje. Jie taip pat rengiami moduline arba visapusiðka priemone, kuri taip pat gali valdyti visas valdymo sritis. Integruota kompiuterinë sistema yra paþangiausia tokiø bûdø, kurie dalyvauja palaikant dominuojanèià veiklà ámonëse ar institucijose, klasë. Jo pagrindinis uþdavinys - automatizuoti keitimàsi informacija tarp ávairiø ámoniø padaliniø, kurie turi veikti. Be to, ji turëtø pagerinti informacijos perdavimà tarp jo ir kitø subjektø. Gali egzistuoti originalios aplinkos organizacijos, pvz., Bankai ar mokesèiø ástaigos.Pagrindiniai integruotø IT sistemø privalumai: energija funkciniam sudëtingumui, efektyviam duomenø integravimui, reikðmingam funkciniam lankstumui ir atvirumui. Èia taip pat reikëtø paþymëti, kad jie yra labai paþangûs technologijø ir turinio poþiûriu.Ðie metodai, nepaisant jø ypatingo naudingumo, vis dar nesibaigia mokymuose ir rodo keletà pagrindiniø vystymosi krypèiø. Su gërimu yra daugiau verslo paslaugø.Pirmoji plëtros tendencija yra ámoniø iðtekliø organizavimas. Mes apibrëþiame paskutiná sistemos, palaikanèios ámonës valdomus iðteklius arba ámoniø grupës bendradarbiavimà, stiliø. Tai daroma surenkant daug informacijos, kuri leidþia uþbaigti suplanuotas operacijas.Antrasis bus klientø santykiø valdymas, procedûrø ir priemoniø rinkinys, turintis didelæ reikðmæ sprendþiant su klientu.Manau, kad tai yra visiðkai pakankamas integruotø informaciniø sistemø ádiegimas.