Apdviesti nama kube

Apðvietimas yra neatsiejama jûsø namø baldø dalis. Pirmiausia, jis padalina ðviesà, apðvieèia kambarius, bet daþnai atlieka dekoratyvines funkcijas. Lauke yra daug tipø apðvietimo, pradedant nuo tradiciniø lempuèiø iki LED apðvietimo. Kiekviena ið jø turi visas skirtingas funkcijas ir suteikia ir kitø privalumø.Pastaruoju metu liuminescencinës lempos, kurios yra iðlydþio lempos kelias, yra ypaè madingas apðvietimo bûdas. Fluorescenciniø lempø lûþá skleidþia ultravioletinës spinduliuotës suþadintas fosforas, kuris atsiranda dël dujø pripildymo vamzdyje su dujomis. Dujos paprastai yra gyvsidabrio ir argono miðinys. Iðleidimai, atsirandantys tarp volframo elektrodø, kurie laikomi fluorescencinëje lempoje, gamina nematomà ultravioletinæ spinduliuotæ, kurios bangos ilgis yra daugiausia apie 254 nm. Fluorescentinës lempos gali bûti ávairiø ðviesiø spalvø, nuo baltos dienos ðviesos iki ávairiø spalvø dekoratyviniø ðviesø. Ðviesos spalva gaunama naudojant fluorescencinëje lempoje tinkamà fosforà. Ðiais laikais fluorescencinës lempos uþima skirtingus tipus. Ji dalijasi paprastomis, apvaliomis, U formos fluorescencinëmis lempomis ir, be to, labai kompaktiðkomis fluorescencinëmis lempomis. Tai skiriasi nuo senøjø liuminescenciniø lempø, kiekvienu atveju yra daug maþesnis. Ðios liuminescencinës lempos skiriasi nuo liuminescenciniø lempø su integruota uþdegimo sistema, taèiau su fluorescencinëmis lempomis, kurioms reikalinga tokia sistema. Jie savo namuose, bet grupëse ar kitose vieðosiose ástaigose, daro gerà savybæ. Visø rûðiø liuminescencines lempas turi daug privalumø, palyginti su tradicinëmis kaitinamosiomis lemputëmis. Visø pirma, jis iðsiskiria savo didele ðviesos efektyvumu ir ilgesniu darbo laiku, dël kuriø jie turi toká didelá populiarumà.