Apdulkinimas

https://neoproduct.eu/lt/jinx-repellent-magic-formula-efektyvus-budas-pakeisti-likima-ir-pasiekti-laime/

Funkcinëse dirbtuvëse ir gamybos salëse þmonës daþnai naudoja maðinas, kuriø darbas sukelia smulkiø, suskaidytø daleliø, kurios veda prie patalpø dulkiø. Ilgalaikis apdulkinimo vaidmuo yra ypaè rizikingas darbuotojø sveikatai. Tam tikri terðalø tipai turi toksiðkà atsakà á þmogaus sistemà. Ðis þaidimas, neigiamas apdulkinimo poveikis þmonëms pablogina jø veiksmingumà savo veikloje. Kartais susikaupia apdulkinimas ir ið degiø ar sprogiø dujø, dulkiø ir garø, kurie gali sukelti sprogimà, dël kurio gali prarasti bûstà ar sveikatà.

Siekiant to iðvengti, patartina naudoti dulkiø ðalinimo árenginius. Dulkiø siurbliai - tai procesas, kuriame ið vietø yra atrenkami dulkës, iðmetamosios dujos ir iðskirtiniai pramoniniai garai. Norint, kad bûtø laikomasi sveikatos ir saugos taisykliø bei darbuotojø sveikatos apsaugos, turi bûti numatyti árenginiai. Atskyrimo árenginiø pabaiga yra vietiniai iðmetamieji terðalai. Jie turi bûti prijungti kuo arèiau apdulkinimo ðaltinio, kad terðalai bûtø atliekami patalpoje, kurioje jie yra. Paskutinis pjûvis nebus iðplëstas á visà kambará. Be dulkiø paðalinimo ið oro, pramoninio dulkiø ðalinimo ir nuolatinio recirkuliacijos. Iðmontavimo árenginiai taip pat turi sprendimus, kurie maþina kenksmingø daleliø ir dulkiø iðmetimà á atmosferà.

Pasirenkant ir árengiant pramoninæ dulkiø iðtraukimo sistemà, turite turëti keletà labai svarbiø taisykliø. Visø pirma, atskiri dulkiø ðalinimo sistemos moduliai negali generuoti elektrostatiniø krûviø - tada bûtø lengviausias bûdas sukelti degiø dujø sprogimà. Vëdinimo kanalai, kurie patenka á árengimo tvarkà, nori bûti pagaminti ið medþiagø, kurios yra ypaè atsparios korozijai ir trinèiai. Jungèiø sandarumas yra labai svarbus. Dël to schema veikia efektyviau, veikia efektyviai ir veikia daug ilgiau be suskirstymo. Iðsiliejimai yra naudingi dël erozijos, galintys siøsti didþiulius taðkus sistemos gyvenime, todël jie turi egzistuoti, kai jie bus paðalinti.