Amones strategija ir pletra

Visas Lenkijos rinkos analitikø ir aukðèiausio lygio vadovø personalas galvoja, kaip pagerinti savo vardus, kad jie galëtø konkuruoti su savo Vakarø kolegomis. Nenoriu rasti patogios ðios problemos sprendimo. Lenkijos ámonës ir bendrovës kasmet praranda didelæ pinigø sumà, kad gautø daugiau prarastø pasiûlymø dël dideliø investicijø.

Jei ði eilutë galëtø bûti pakeista, mes tikimës, kad pinigai, iðpumpuoti á artimà ekonomikà, suteikë jai tinkamà prieþastá augti. Tuo tarpu ðiuos pasiûlymus daþniausiai atlieka Vakarø ámonës. Lenkai dël dabartinio termino sukelia finansinius nuostolius, pavyzdþiui, investuojant á projektus, kurie greièiausiai nebus ágyvendinti vëliau.Pagal judëjimà, pradþioje vykstantá, vadinamàjá integruota valdymo sistema. Ðiandien daugelio vardø galia nëra susieta vieno asmens ir visø komitetø rankose, taip pat yra þmoniø asociacijos. Sprendimø priëmimo procesas ðiame gaminyje labai iðplëstas. Daþnai sprendimai priimami tuo metu, kai akivaizdu, kad ðiuo metu yra per vëlu.Ðià problemà pastebi ir Lenkijos vyriausybë, kuri prisiima kruopðèià jos analizæ. Pakartojama apie specialios komisijos sukûrimà, kad bûtø galima atlikti paprastà analizæ, kad bûtø paðalinta nereikalinga biurokratija, kuri slypi veiksmingai priimant sprendimus.Lenkijoje yra didþiausias Europos Sàjungos pareigûnø skaièius, priklausantis konkreèiam asmeniui. Ðiuolaikinëse bylose turëtume imtis Vokietijos modelio, kuris prieð penkerius metus priëmë keletà ástatymø, kurie galø gale kovojo su pernelyg didele biurokratija. Dël maþiau ir maþiau pareigûnø valstybë pradëjo taupyti. Bent jau dël to, kad dabar jiems nereikëjo pasirinkti mënesinio atlyginimo. Ir pareigûnai - ypaè tobuliausias valstybës lygis - uþdirba daug.Iki ðios dienos kai kurie ið jø teigia, kad Vokietijos valstybëje yra sumokëtø iðeitiniø iðmokø, kurios buvo per maþos jø pateikimui.