Ad planuoju nedtumo foruma

Tuo metu, kai mes stengiamës gauti savo partnerá vaikui, kiekviena diena neámanoma skaièiuoti nuo gerø naujienø. Geriausia ið visø, po santykiø, mes eisime á vaistinæ, kad galëtume atlikti nëðtumo testà ir já uþbaigti, kad ðeima ir vyrai bûtø lengvai informuojami apie artëjantá ðeimos augimà. Taèiau daþnai yra ámanoma, kad, nepaisant gerai suplanuotø pastangø, nëðtumo testas parodë, kad nëðtumo metu neegzistuojame. Negalime suskaidyti, namø nëðtumo testas gali bûti neteisingas.

Visø pirma, bet kuriuo atveju bûtina suprasti, kad nëðtumo testai yra naudingi vaistinëje. Jø buvimas yra labai natûralus. Jis pagrástas HCG hormonø (sukurtø nëðtumo metu nustatymu ðlapime. Nëðtumo testai yra labai primityvûs ir tuo pat metu labai jautrûs, todël juos reikia gydyti taip, kaip rekomenduojama informaciniame lapelyje.

Þinoma, paprastai þinomi nëðtumo testai nëra neklaidingi. Jø neátikëtinumas gali kilti ið keliø veiksniø:

pasibaigæs - kaip ir visi kiti maisto produktai, farmakologiniai ar dermatologiniai produktai, nëðtumo testai neturëtø bûti naudojami pasibaigus galiojimo laikui. Tada dël to, kad jo rangas gali bûti sutrikdytas, ir taikymas bus neátikëtinas,papildomø vaistø vartojimas, moters amþius - nëðtumo testo idëja ágyja ne tik tinkamà veiksmà ir laukimo laikotarpá nuo galimo apvaisinimo. Naudingos moters ligos, jos priemonës ir amþius. Ðtai kodël moterys, serganèios inkstø liga, blukimas ir antidepresantø vartojimas, siekiant geriau suprasti formà, turëtø pateikti ataskaità specialistui, nes jø testas gali bûti sëkmingas nëðtumo metu, o ne taip.mikroporas - kartais atsitinka, kad nëðtumo testas nustatë nëðtumà, tik po keliø dienø, po pakartotinio veikimo, jis buvo neigiamas. Tai gali reikðti, kad jis prisijungë prie apvaisinimo, bet pradþioje gimdoje nebuvo. Tokiu atveju bûtinai praneðkite specialistui, nes gali bûti negimdinis nëðtumas,skubëjimas - tai daþniausia nëðtumo testø klaidø prieþastis. Nors gamintojai prisiekia, kad dël savo matavimø bus sunku rasti nëðtumà jau ðeðtà dienà po apvaisinimo, reikia suprasti keletà svarbiø detaliø: HCG yra kuo anksèiau pastebimas, tik vëliau ðlapime. Todël, kad bûtø aiðku, geriau laukti papildomos savaitës, kad turëtumëte daugiau svarbos laisvës.

Ðiuo metu nëðtumo testai skirti 99,9% nëðtumo atvejø. Taèiau reikia galvoti apie tai, kad bet kuriuo atveju jie nëra neklaidingi ir dël didesnio tikrumo reikia kreiptis á specialistà ir atlikti papildomus testus. Taèiau klaidø atveju daþniausiai yra neþinomo nëðtumo nustatymo testas ir atvirkðèiai. Ðtai kodël moterys, kurios nenori pastoti, gali jaustis atkurti neigiamu bandymo poveikiu.