2017 m

Investavimas á darbuotojø mokymà yra galimybë ámonei sustiprinti situacijà rinkoje, galiausiai prisimindama dirbanèiø moterø kompetencijø raidà, yra veiksmingo ámonës valdymo faktas. Darbdaviai turëtø suvokti, kaip realus jø tipø psichologinio komforto iðlaikymo elementas yra savæs realizavimo poreikis, o mokymø organizavimas puikiai suteikia ðià galimybæ. Taèiau reikia paþymëti, kad ne visi þmoniø mokymai yra galimybë praturtinti jø profesinæ prasmæ. Yra mokymo kompanijø, kurios vykdo kursus, neturinèius reikðmingos vertës, kurios þaidþiamos kuriant nepatrauklias ir nesudaro naujø naujø svarbiø ádarbintø darbuotojø þiniø.Kartais ðiuolaikinës problemos esmë yra ta, kad dëstytojø tematika iðlaidø vietoje yra neprofesionali arba keletas aiðkiai pateiktø dalyviams, o tai padidina dalyviø painiavos jausmà. Ðtai kodël svarbi organizuojant mokymus sveèiams yra interesas, susijæs su agentûros mokymo pasiûlymo detalëmis ir ankstesniø klientø nuomonës patikrinimu. Pasirenkant tinkamà darbuotojø mokymà, turëtø bûti teikiama pagalba, kuri suteiktø dalyviams per kursà ágytà informacijà, o tada þinias, ágytas ámonës veikloje.Jei darbdavys priklauso nuo jo ámonës prestiþo didinimo, jis neturëtø apgailestauja dël lëðø, skirtø darbuotojø kvalifikacijai gerinti, nes tai yra jø sferos, kurios yra ámonës sëkmës matas. Sveèiø rengimo metu teikiamas turinys turëtø praturtinti dirbanèiøjø ágûdþius ir susisteminti jø teorinæ mintá, taèiau realus mokymo kurso kokybës veiksnys yra organizuoti prieþastis, dël kuriø jie praktiðkai naudojasi. Galø gale, bûtent darbuotojo efektyvumas ir jo pasiekimo etapas pasiekti savo tikslus neabejotinai yra verslo laimës akcentas.